divendres, 15 de juliol de 2016

Oposicions: més places a Secundària, FP i Règim especial que a Primària


Segons se'ns va dir a la mesa sectorial d'ahir, hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que per al cos de Primària. Es preveu informar de primeres xifres a partir del proper mes de setembre, com ja ens havien dit anteriorment. Com a molt sortiran 450 places d'oposicions entre tots els cossos.

La taxa de reposició constarà de 396 places més noves jubilacions.

A la mesa d'ahir dijous vàrem tornar a demanar que les places d’una mateixa especialitat es reparteixin entre les dues convocatòries previstes (17-19).

Informe: mesa sectorial sobre pacte d'estabilitat

 

A la mesa sectorial d'ahir dijous, 14 de juliol, els representants de la Conselleria ens varen exposar 5 criteris generals per catalogar places de pacte i 5 criteris dels perfils de les places de pacte.

Criteris generals per catalogar places de pacte:

1. Repartir equitativament les places de pacte entre els cossos de Primària i Secundària.

2. Assignar més places de pacte a Primària que a la resta de cossos, ja que hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que no pas per a Primària.

3. Totes les places de pacte són vacants estructurals (no tenen titular).

4. Les especialitats i/o illes més o menys agraïdes amb el repartiment de les places de pacte també es deu a la previsió de places d’oposicions, per compensar.

5. Hi ha centres d’Eivissa amb un nombre escandalós d’interins. A aquests centres se’ls ha intentat donar des d’un 90% a un 100% de places de pacte a les seves vacants.

Criteris dels perfils de les places de pacte:

1. Perfil 177: s’han comprovat i depurat tots els perfils 177 (Implantació del pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre). Si el centre no tenia el Pla de millora aprovat no se li ha permès utilitzar aquest perfil.

2. Perfil B2: els representants de l’Administració varen demanar un informe a tots els centres que l’havien emprat i n’obtingueren 4 motius pel que fa el seu ús:

- La majoria dels centres:
 • Seccions europees i British Council
 • FP amb B2
- Una petita part dels centres:
 • Erasmus Plus i altres programes internacionals (6 centres)
 • Programes per atendre a pares estrangers (5 centres)
No s’ha donat cap plaça de pacte de B2 amb funcions lingüístiques.

3. Doble funció i triple funció: també s’han revisat, la majoria són de:
 • Física/Química/Matemàtiques
 • Àmbit sociolingüístic
 • Anglès/Alemany, Anglès/Francès...
 • 3 o 4 places de perfilació estranya (per exemple la plaça de Filosofia, Música i B2 d’Anglès): segons l’Administració, s’ha avisat als centres que tindrien un problema si no es cobria la plaça per setembre però, així i tot, s’han permès aquestes combinacions.

4. Itinerants: quan es va fer l’estudi de les mitges jornades, es tingué en compte la petició de UOB de prioritzar itinerants d’Alemany. Es va fer la proposta als centres i tan sol dos ho varen acceptar.

5. Perfils de riscos laborals: en el perfil 180 (Coordinador de riscos laborals) no s’exigeix cap requisit però sí en el perfil 144 (Titulació en prevenció de riscos laborals) que s’haurà d’estar en possessió del títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals o del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals d’acord amb el Real Decret 39/1997. Cal presentar fotocòpia del títol en el moment de la presa de possessió.

Enllaços a llistes:
 • Llistes definitives d’interins admesos i exclosos (pendent)
 • Relació definitiva de vacants per a l’adjudicació d’interins (pendent)
 • Places pacte curs 2016-2017:


Calendari:
 • Tràmit telemàtic de peticions de places per als interins: de dilluns dia 18 de juliol a dijous dia 21 de juliol, ambdós inclosos.
 • Previsible adjudicació de les places (pendent de confirmació): divendres dia 22 de juliol.

dilluns, 11 de juliol de 2016

Atenció: nou tràmit telemàtic obligatori a realitzar per poder fer la presa de possessió

A partir d'ara no es podrà prendre possessió de cap plaça ni se'ns podrà formalitzar el nomenament si, prèviament, no es realitza el nou TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ.
Aquest tràmit s'haurà de realitzar sempre que se'ns adjudiqui una plaça, tant a l'estiu com cada setmana durant el curs o si se'ns adjudica de manera extraordinària (telefònicament). Si no fem el tràmit, la nostra adjudicació no apareixerà al Gestib del centre i el director no tendrà constància de la nostra incorporació.
El tràmit començarà a estar operatiu uns dies després de les llistes definitives d'adjudicacions provisionals, de manera que ja dins el mes d'agost cada interessat pugui anar introduint les seves dades sense haver d'esperar el darrer dia i a fi que el director del centre ja les trobi al Gestib el dia 1 de setembre.

En realitat aquest tràmit obligatori només substitueix els documents annexos que havíem d'imprimir per entregar al centre el dia que ens hi presentam: el full de dades bancàries on volem cobrar la nòmina i la retenció d'IRPF que volem que se'ns faci; la declaració jurada que no hi ha cap condició de malaltia, incompatibilitat, etc que no ens permeti exercir la docència; i el full de dades personals a efectes de notificació.

Vegem el tràmit passa a passa:

Per accedir-hi, com amb la resta de tràmits dels interins, podreu fer-ho de tres maneres: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o de manera anònima usant el mateix número de preregistre que haureu usat per seleccionar places.

Pantalla 1
Hi apareixen les dades personals i de comunicació i notificació. Només haurem d'indicar si són correctes o no. Si no ho són, se'ns deixarà corregir-les.

Pantalla 2
És una pantalla exclusivament informativa sobre la plaça que se us ha adjudicat: funció o especialitat, centre, durada...

Pantalla 3
És la referent a les vostres dades bancàries, podreu confirmar o canviar el número de compte corrent i modificar el percentatge d'IRPF que voleu que se us retingui cada mes.

Pantalla 4
Hi trobarem l'equivalent al document model 145 en què s'hi introdueixen les dades sobre família nombrosa, pensions compensatòries, ajudes per habitatge, etc.

Pantalla 5
Equival al document en què manifestam sota jurament o prometem que no hem estat separats del servei, que no patim cap malaltia incompatible amb la docència...

Pantalla 6
És la pantalla sobre compatibilitats laborals i hem d'indicar si exercim o no una altra activitat retributiva en el sector públic o privat a més de la tasca docent a la plaça adjudicada. També hem de clicar on ens comprometem a comunicar a la Direcció General de Personal Docent qualsevol canvi en aquest aspecte i a demanar la compatibilitat (si tenim o hem de tenir dos contractes) en el termini màxim de deu dies.
Si indicam que exercim una altra activitat retributiva, se'ns derivarà a una altra pantalla (6B)

Pantalla 6B
Si tenim un altre contracte de feina, en aquesta pantalla se'ns demanarà a quin tipus d'activitat va vinculat aquest contracte; tendrem les següents opcions:
- pública
- associat a Universitat, Conservatori superior, Esadib...
- a centre concertat
- a empresa o centre privat
En qualsevol d'aquests casos, haurem de demanar la compatibilitat i ens podrem trobar en les següents situacions:
- si l'altra activitat és pública (depèn de qualsevol administració) o a un centre concertat, ja podem saber amb tota seguretat que la compatibilitat se'ns denegarà ja que no es poden exercir dues funcions públiques al mateix temps segons estableix la Llei de compatibilitats de 1984 i, en un termini de trenta dies, haurem d'elegir entre una de les dues feines.
- la universitat, el conservatori, l'Esadib, etc., depenen de la direcció General d'Universitats i tenen un tipus de conveni diferent que permet la compatibilitat sempre i quan el treball en alguna d'aquestes entitats no superi les sis hores setmanals.
- sigui quin sigui el nostre cas, la compatibilitat sempre s'ha de demanar al lloc de feina on es fan més hores.

Pantalla 7
És la de la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si ja hem autoritzat la Conselleria perquè ens gestió la certificació, se'ns n'indica el resultat:
- tot és correcte i no cal que entreguem res, o bé
- s'ha produït un error en la consulta de la Conselleria i haurem d'entregar nosaltres mateixos la certificació. Si aquest és el vostre cas, trobareu la informació necessària del que heu de fer clicant AQUÍ
Si en els diferents tràmits que haurem anat realitzant, algun interí no ha arribat a autoritzar la Conselleria a sol·licitar la certificació, no quedarà altra opció que fer les gestions el mateix interessat seguint les instruccions que trobareu a l'enllaç anterior.

Pantalla 8
En aquesta pantalla simplement se'ns informa de la política de privacitat de la Conselleria, l'hem d'acceptar per poder acabar el tràmit.

Pantalla 9
Ja és la darrera passa. Se'ns presenta un resum de les nostres dades i se'ns indica si ens falta aportar algun tipus de documentació com ara la Certificació del Registre Central i/o el dictamen d'aptitud per a persones discapacitades.
Un cop revisat el resum, només ens faltarà clicar a "envia la sol·licitud"


MÉS INFORMACIÓ:
- com realitzar el tràmit de selecció de places (de 18 a 22 de juliol)
- com gestionar la situació de disponible / no disponible per a participar d'adjudicacions.
- properament ampliarem amb informació sobre els interins de Pacte

diumenge, 10 de juliol de 2016

UOB demana que es puntuï la formació dels nous interins

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació que exclogui els nous interins de l'obligació de registrar les activitats de formació dins un màxim de tres mesos des de la seva finalització, segons estableix l'esborrany d'Ordre d'homologació de formació permanent.

L'Administració no registra la formació dels aspirants a interins que no han estat mai contractats. Amb aquest nou requisit tampoc la podrien presentar un cop contractats, perquè en la gran majoria de casos ja haurien passat els tres mesos.
Aquest greuge s'afegeix a la negativa de la Conselleria de baremar formació i experiència professional d'aquests interins a la convocatòria anual, que els partits que formen el Govern actual criticaven quan eren a l'oposició.

La baremació de formació i experiència, per altra banda, és habitual a altres comunitats autònomes com Catalunya, Madrid, Astúries, Castella I Lleó, Galícia, País Basc, etc., així com a les convocatòries de les institucions insulars i municipals de les Balears, i és una de les reivindicacions de l'Assemblea de Docents.

Amb la normativa actual, els interins sense contracte s'ordenen per nota d'expedient acadèmic i desempaten per data de naixement, un criteri que no valora la qualitat professional dels aspirants i els condemna en molts de casos a no ser mai contractats.

Des d'UOB reclamam també que les oposicions previstes redueixin de forma efectiva el percentatge d'interins, que actualment ronda el 33%. En qualsevol cas consideram insuficients les dues convocatòries en quatre anys establertes a l'Acord marc.

Palma, 8 de juliol de 2016

Diari de Balears:

Diario Balear:

divendres, 8 de juliol de 2016

Disponible o no disponible? Gestiona la teva situació amb el nou tràmit telemàtic

La situació de l'interí un cop ja forma part de les borses pot ser de disponible o de no disponible.

Disponible significa que l'interí està interessat en què se li adjudiqui una plaça, ja sia vacant o substitució i tant en les adjudicacions de l'estiu com en les setmanals de durant el curs. Estan en situació de disponibles els interins que formen part de les borses i no tenen cap plaça adjudicada sempre i quan hagin realitzat el tràmit de selecció de places de l'estiu i no s'hagin declarat en situació de no disponibles voluntàriament.
No disponible significa que, tot i que l'interí forma part de les borses, no se li pot adjudicar cap plaça.
Estaran en situació de no disponibles per les adjudicacions setmanals de substitucions a partir de la primera setmana de setembre, els interins que no hagin realitzat el tràmit telemàtic de selecció de places dels juliol, els interins que ja tenguin una plaça adjudicada, els que renunciïn de forma justificada a la plaça que se'ls hagi adjudicat i els interins que, voluntàriament, hagin elegit situar-se com a no disponibles perquè, encara que formen part de les borses, no estan interessats en aconseguir una plaça durant una temporada.

Els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles mitjançant el nou tràmit telemàtic que la conselleria habilita a tal efecte i sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se'ls acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

Aquest tràmit romandrà obert tot el curs excepte en els moments en que hi hagi un procés d'adjudicacions en marxa. És a dir, s'obrirà en haver-se publicat les llistes definitives d'adjudicacions d'aquest estiu i només s'anirà tancant de divendres a dilluns per les adjudicacions setmanals de substitucions de durant el curs.

Amb aquest mateix nou tràmit, l'interí que s'hagi situat voluntàriament com a no disponible podrà demanar situar-se una altra vegada com a disponible en el moment en què ho desitgi, tenint en compte que:
- quan un es declari en situació de no disponible, hi romandrà com a mínim per un trimestre
- la sol·licitud per tornar a estar disponible s'ha de tramitar com a mínim deu dies hàbils abans que comenci el trimestre en el qual volem estar disponibles. A tal efecte, és important recordar les dates d'inici i finalització dels trimestres escolars en el curs 2017-18:
1r trimestre: de l'1/9/17 al 22/12/17
2n trimestre: del 23/12/17 al 28/3/18
3r trimestre: del 29/3/18 al 30/6/18

El TRÀMIT  de MODIFICACIÓ DE DISPONIBILITAT, passa a passa:
Com sempre, podreu accedir al tràmit, en estar operatiu, des de la web general de la Conselleria o des de la web específica per a interins.

Pantalla 1
És la pantalla d'accés al tràmit. A aquest s'hi pot accedir de les tres maneres habituals: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o anònimament.
En cas d'accedir al tràmit de manera anònima, se us demanarà el número de DNI i el número de preregistre que ja haureu utilitzat per a fer la secció de places. A més, també se us demanarà un codi de seguretat. Si no coneixeu el codi de seguretat, clicau on diu "AQUÍ" i a continuació clicau a "enviar codi". Aleshores rebreu al vostre correu electrònic el codi de seguretat en concret i ja podreu continuar amb el tràmit i passar a la pantalla següent. És important recordar que aquest codi només té vigència durant un dia de manera que si no acabau el tràmit el mateix dia que heu sol·licitat el codi, n'haureu de demanar un altre en el moment en què volgueu tramitar la vostra situació.

Pantalla 2
Hi trobareu el resum de les dades personals i la indicació de la vostra situació actual que podrà ser:
- disponible
- no disponible
- pendent d'estar disponible, que significa que estant no disponible, heu sol·licitat tornar a la situació de disponible en el trimestre següent.
Aquí podreu canviar la vostra situació, és a dir, passar de disponible a no disponible o a la inversa.

Pantalla 3
Se us demanarà que confirmeu la sol·licitud de canvi de situació, amb el missatge de "la seva nova situació es modificarà a..." i confirmareu en quina situació voleu quedar.

Pantalla 4
Hi trobarem un resum de les passes realitzades al llarg del temps en aquest tràmit, és a dir, veurem un llistat de totes les vegades que hem demanat un canvi de situació.
I ja podreu clicar a "envia la sol·licitud"

Pantalla 5
Podreu desar el justificant i sortir del tràmit.


MÉS INFORMACIÓ:
- vegeu també com realitzar el tràmit de selecció de places
- com realitzar el nou tràmit obligatori previ a la presa de possessiódijous, 7 de juliol de 2016

"Tancat per vacances" el Portal del docent interíLa setmana passada, la Direcció General de Personal Docent va deshabilitar l’accés públic als continguts que apareixien en el Portal del docent interí del web oficial de la Conselleria d’Educació i Universitat. Entre aquests continguts, cal destacar els resultats de les adjudicacions ordinàries i extraordinàries que s’han anat produint durant l’actual curs escolar i que a hores d’ara no hi tenim accés. Aquesta privació de la informació denota manca de transparència en un moment substancial per als interins.

Abans que la Conselleria publiqués en línia les dades de les adjudicacions, es penjava un arxiu pdf cada setmana amb els aspirants disponibles. Aquest arxiu es podia descarregar i anar consultant, però amb el sistema actual ja no és possible
Mesos enrere demanàrem a la Conselleria que els resultats de les adjudicacions i llistes d’aspirants disponibles per cossos es pogués consultar no només en línia sinó també a través d’arxius pdf penjats al web. Ara mateix ens trobem sense poder consultar cap dada retrospectivament ni mitjançant l’opció en línia ni mitjançant els arxius pdf.
Si la Conselleria continua sense penjar al seu web els arxius pdf esmentats, la única manera de poder seguir disposant de la informació que teníem temps enrere, serà fent una còpia manual dels resultats de les adjudicacions setmanals i una còpia per a cada especialitat d’aspirants disponibles; això sí, un cop tornin a habilitar les opcions del Portal del docent interí. Podeu treure conclusions del temps material que implica fer còpies setmanals dels llistats per tenir accés a una informació, “en teoria” pública però, plena d’entrebancs a l’hora de consultar-la retrospectivament.
Enllaç al Portal del docent interí:
https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

No als tres mesos per registrar formació dels nous interins

Com informàrem ahir, la Conselleria pensa establir un màxim de tres mesos per registrar les activitats de formació des de la seva finalització, segons se'ns va explicar per adaptar-se a la nova Llei de procediment administratiu que s'aprovarà a principis d'octubre. Aquest requisit perjudicaria els interins "S", que no tenen portal del personal i per tant no podrien registrar formació prèvia a la contractació si han transcorregut més de tres mesos.

Tal com també anunciàrem ahir, hem sol·licitat que es es faci una excepció en aquests casos de forma que els interins de nova contractació puguin registrar, dins el termini que es fixi, la formació ja realitzada independentment del temps que hagi passat d'ençà que la van acabar.

Com que l'Ordre passarà properament pel Consell Escolar, on per fi hi tenim representació, hi defensarem novament aquesta petició.

dimecres, 6 de juliol de 2016

Selecció de places d'interins: tràmit del 18 al 21 de juliolEls interins que formen part de les borses han de realitzar el tràmit telemàtic de selecció de places entre el 18 i el 21 de juliol, ambdós inclosos.
Com sempre, trobareu l'accés al tràmit des de la web de la conselleria.
Vegeu pas a pas les INSTRUCCIONS per a completar-lo:

Pantalla 1
És l'accés en sí. Podeu entrar al tràmit de tres maneres:
a) mitjançant el DNI electrònic
b) amb l'usuari i la contrasenya del Portal del Personal
c) de manera anònima. En aquest cas, se us demanarà un número de preregistre que el podreu recuperar mitjançant l'aplicació informàtica que trobareu just a l'inici del tràmit. Si tenguéssiu problemes amb la recuperació del preregistre, hauríeu d'anar a la conselleria, a secundària o a primària, amb el vostre DNI i us el donarien.

Pantalla 2
És la pantalla de les vostres dades personals (nom i llinatges, adreça, telèfon...), que podreu consultar i/o modificar.

Pantalla 3
Es refereix a la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si ja vàreu autoritzar la Conselleria perquè demani ella mateixa la vostra certificació negativa, ja us sortirà marcada la creueta de l'autorització.
Si no vàreu autoritzar la conselleria quan us apuntàreu a borses, ara teniu una altra oportunitat per a fer-ho si marcau la casella d'autorització.
En qualsevol cas, tant si ja havíeu donat l'autorització com si la donau ara, serà necessari donar una segona autorització: la de consultar les vostres dades del DNI a la Direcció General de la Policia. Aquesta segona autorització és necessària per a què la Conselleria pugui fer efectiva la petició de la Certificació negativa. Si no marcau l'autorització de consulta de dades del DNI, encara que autoritzeu la Conselleria a demanar la Certificació negativa, haureu de sol·licitar i recollir aquesta Certificació negativa vosaltres mateixos.
Recordau que la Certificació negativa és imprescindible per a la presa de possessió i que si aquesta no es realitza en el termini establert, es pot quedar exclòs de borses.
Per tant, us recomanam a tots que penseu a posar la creueta d'autorització tant a la casella de la Certificació negativa com a la de les dades del DNI per evitar-vos problemes de darrera hora i que la conselleria pugui fer les gestions en nom vostre.

Pantalla 3 B
Aquesta pantalla només apareixerà a les persones que tenen reconeguda una discapacitat.
En els casos d'un interí amb discapacitat, la Conselleria necessita el dictamen de certificació que la discapacitat no afecta les aptituds necessàries per exercir les funcions de la possible plaça adjudicada. Aquest dictamen l'emet el Centre Base de la Direcció General de Dependència de la nostra comunitat i és imprescindible presentar-lo per poder fer efectiva la presa de possessió, tant si la plaça a ocupar és perfilada per discapacitat com si no.
Igual que amb la Certificació negativa de delictes sexuals, l'interessat pot autoritzar la Conselleria per a què sol·liciti el dictamen ella mateixa marcant la creueta d'aquesta pantalla; en cas de no fer-ho, l'interí haurà de preocupar-se de fer ell mateix les gestions per aconseguir-lo.

Pantalla 4
Simplement ens hi apareix un resum de les funcions que tenim reconegudes, és a dir, de les especialitats que podem impartir.

Pantalla 5
És la pantalla en què seleccionam les places que volem ocupar.
Com sempre, tendreu dues columnes: la de l'esquerra, amb les places disponibles per a vosaltres i la de la dreta, on hi anireu situant les places escollides.
Les places disponibles, per facilitar-vos la tria, les podreu veure filtrades per tipus de plaça, illa, mitja jornada, municipi...
Les places amb perfils lligats a una titulació (B2, riscos laborals, llengua de signes o tarja de la marina mercant) només apareixeran a les persones que tenguin aquesta titulació reconeguda. En tot cas, sigui quin sigui el perfil d'una plaça en concret, l'interí es compromet a complir-lo des del moment en què selecciona la plaça.
Si una plaça està compartida entre dos cossos (per exemple, implica fer classes a Secundària i a FP), només un dels dos cossos serà el principal, és a dir, aquell que defineixi la plaça. Identificareu el cos principal de la plaça perquè el veureu assenyalat amb una estrelleta.
Les places reservades per a discapacitats, només apareixeran als interessats amb la discapacitat reconeguda.
És important recordar que heu de seleccionar com a mínim una plaça i deixar-la col·locada a la columna de la dreta per tal de no quedar classificats com a no disponibles. Si no seleccionau cap plaça quedareu en situació de no disponibles, és a dir, no se us podrà adjudicar cap vacant ni substitució fins al segon trimestre com a mínim.
Un cop tengueu seleccionades les places que us interessen, ja podreu passar a la següent pantalla.

Pantalla 6
Se'ns mostra un resum de les places seleccionades classificades per illes, funcions i perfils informatius.
A la informació sobre perfils, haureu de clicar a la casella "accept els perfils informatius" per tal de poder continuar i acabar el tràmit. Per a més informació sobre perfils, clicau AQUÍ

Pantalla 7
És la pantalla final. Hi podreu consultar el resum complet del vostre tràmit (dades personals, places...). Per acabar el tràmit només us faltarà clicar a "envia la sol·licitud". Fins que s'hagi enviat la sol·licitud, el tràmit no es considera acabat i entregat.


MÉS INFORMACIÓ:
- vegeu com gestionar la vostra situació com a disponible o no disponible
- properament ampliarem informació sobre:
el nou tràmit que s'ha de fer abans de la presa de possessió
interins de pactedivendres, 1 de juliol de 2016

Canvis en el llistat de perfils amb horaris de tarda "a la carta"!


De cara a les properes adjudicacions creix el llistat de perfils i també els interrogants. En alguns casos ha variat el nom o ha estat canviat per un altre distint. Criden també l’atenció algunes observacions afegides per primer cop en el cas dels perfils Horari de tarda (018), Horari matí i tarda (020) i Horari dissabte (116), on s’especifica “Pendent de l’organització final del centre”. Estaríem un altre pic davant d’un mètode que alguns directors han emprat per reservar places a determinades persones mitjançant informació privilegiada, i que a partir d’ara en podran gaudir amb més llibertat que mai, perquè podran indicar aquest perfil per dissuadir aspirants i suprimir-lo posteriorment quan vulguin a "l'organització final del centre".

Volem recordar que el 17 de febrer demanàrem quan es duria a terme la mesa sobre perfils de places; un compromís de la Conselleria que al final va quedar en res. A la mesa de quotes del 31 de maig, a la qual ens havien dit que es tractaria la qüestió, ens tornaren a donar llargues i no fou fins a la mesa de dia 1 de juny que se'n va parlar, però sense entrar en detall i sense disposar del nou llistat de perfils que adjuntam al final (Perfils 2016-2017).

Sovint els perfils són emprats com un mètode barrera i dissuasiu, a hores d’ara seguim demanant la convocatòria d’una mesa sectorial dedicada únicament a perfils de places i a quines són les titulacions reconegudes oficialment que permeten acreditar certs perfils, com el de Titulació en interpretació de la llengua de signes (038), entre d’altres.


Documents UOB:
 Document Conselleria: