diumenge, 22 de maig de 2016

Adesma i Adipma insisteixen en nomenar interins del centre


El president d'ADESMA, Llorenç Llop, ha declarat al programa Taula Educativa, d'Ona Mediterrània (minut 7,40) que no volen elegir docents a dit, tot i que continua lamentant que no puguin nomenar interins que ja hagin treballat al centre, després que l'11 de maig DM es fes ressò del comunicat de premsa on demanaven «més marge per elegir a part del professorat» dins el nou pla d'innovació i millora.

Sobre aquesta qüestió, el president d'ADESMA podria donar explicacions pel que fa a la gestió dels perfils de places d'interins al seu centre. Es dóna el cas que a les adjudicacions del curs 15-16 hi van perfilar una plaça de Castellà amb horari de matí i tarda, quan el centre no té horari de tarda. Un cop ho advertírem a la Conselleria la plaça va aparèixer a les vacants definitives sense aquest perfil, però amb el B2 d'Anglès com a nou requisit. Finalment la plaça va anar a parar a un membre del seu equip directiu que no fa cap hora de d'Anglès ni en anglès.

Per altra banda llegim a DM que la presidenta d'ADIPMA, Joana Maria Mas, també vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears nomenada pel conseller d'Educació, Martí March, dóna suport a les declaracions d'Adesma, reclama poder fer una selecció de personal "amb garanties" i també es plany que determinats interins el curs següent "se n'han d'anar". Una vegada més veim que es confon l'autonomia dels centres per establir perfils degudament justificats amb el nomenament a dit de persones amb noms i llinatges per part dels directors. També ens demanam el motiu de l'exigència de nomenar persones concretes per a un projecte determinat, si qualsevol docent que aspira a una plaça amb la titulació i perfil corresponents està capacitat per prestar el servei.

Continuarem denunciant el nomenament a dit, sigui encobert o no, perquè trenca el principi d'igualtat d'oportunitats i es una font perillosa d'amiguismes i mobbing.

DM, 18.5.16:

divendres, 20 de maig de 2016

Canvis a les titulacions d'interins d'FP del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos d’FP hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Cuina i pastisseria, Estètica, Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat, Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids, Mecanització i manteniment de màquines, Oficina de projectes de fabricació mecànica, Perruqueria, Processos comercials, Processos de gestió administrativa, Producció d’arts gràfiques, Serveis a la comunitat i Serveis de restauració.

  
1- Titulacions afegides enguany:
 • Cuina i pastisseria:
-Diplomat en turisme (**)
-Diplomat en empreses i activitats turístiques (**)
-Graduat en gastronomia i arts culinàries
-Graduat en turisme (**)
-Tècnic superior en direcció de cuina (*)
 • Estètica:
-Graduat en biologia
-Tècnic superior en estètica integral i benestar
 • Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat:
-Tècnic superior en disseny i moblament
 • Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids:
-Graduat en edificació
 • Mecanització i manteniment de màquines:
-Tècnic superior en programació de la producció en fabricació mecànica (*)
 • Oficina de projectes de fabricació mecànica:
-Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial
 • Perruqueria:
-Tècnic superior en assessoria d’imatge personal i corporativa (*)
-Tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria (*)
 • Processos comercials:
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Processos de gestió administrativa:
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Producció d’arts gràfiques:
-Tècnic superior en disseny i gestió de la producció gràfica (*)
 • Serveis de restauració:
-Tècnic superior en direcció de serveis de restauració (*)

2- Nous requisits afegits enguany:
 • Cuina i pastisseria:
-Graduat en ciència i tecnologia dels aliments (**)
-Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments (**)
 • Estètica:
-Diplomat en fisioteràpia (**)
-Diplomat en infermeria (**)
-Diplomat en podologia (**)
-Graduat en farmàcia (**)
-Graduat en fisioteràpia (**)
-Graduat en infermeria (**)
-Graduat en medicina (**)
-Graduat en podologia (**)
-Llicenciat en biologia (**)
-Llicenciat en farmàcia (**)
-Llicenciat en medicina (**)
-Llicenciat en química (**)
 • Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat:
-Tècnic especialista ebenista (*)
 • Perruqueria:
-Diplomat en fisioteràpia (**)
-Diplomat en infermeria (**)
-Diplomat en podologia (**)
-Graduat en biologia (**)
-Graduat en bioquímica (**)
-Graduat en farmàcia (**)
-Graduat en fisioteràpia (**)
-Graduat en infermeria (**)
-Graduat en medicina (**)
-Graduat en podologia (**)
-Graduat en química (**)
-Llicenciat en biologia (**)
-Llicenciat en bioquímica (**)
-Llicenciat en farmàcia (**)
-Llicenciat en medicina (**)
-Llicenciat en química (**)
 • Serveis de restauració:
-Diplomat en activitats i empreses turístiques (**)
-Diplomat en turisme (**)
-Graduat en ciència i tecnologia dels aliments (**)
-Graduat en enologia (**)
-Graduat en turisme (**)
-Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments (**)


3- Titulacions eliminades enguany:
 • Serveis a la comunitat:
-Diplomat en relacions laborals
-Graduat en relacions laborals
-Graduat en relacions laborals i recursos humans
-Graduat en ciències del treball
-Llicenciat en ciències del treball


Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de tècnic superior, diplomatures i graus per poder impartir certes funcions en règim d’interinitat del cos d’FP. La Conselleria també ha afegit nous requisits, fins ara inexistents, en algunes titulacions. Però allò que crida més l’atenció és que continua havent-hi moltes contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:

 • Els llicenciats en gastronomia i arts culinàries no poden impartir Cuina i pastisseria i en canvi els graduats en gastronomia i arts culinàries sí. Tampoc poden els llicenciats en nutrició i ciència dels aliments, graduats en nutrició humana i dietètica, etc. D’altra banda els graduats en ciència i tecnologia dels aliments i els llicenciats en ciència i tecnologia dels aliments a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit (**) i, en canvi, els graduats en gastronomia i arts culinàries són els únics aspirants per aquesta funció que no han d’acreditar altres requisits (*)(**).
 • Els enginyers aeroespacials no poden impartir la matèria Equips electrotècnics i en canvi els enginyers aeronàutics sí. El mateix passa amb els graduats en enginyeria de sistemes de telecomunicació i els graduats en enginyeria de so i imatge, no poden. En canvi els graduats en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge i els graduats en enginyeria en so i imatge en telecomunicació, sí poden.
 • Per poder impartir la matèria Estètica, els diplomats en fisioteràpia, diplomats en infermeria, diplomats en podologia, graduats en farmàcia, graduats en fisioteràpia, graduats en infermeria, graduats en medicina, graduats en podologia, llicenciats en biologia, llicenciats en farmàcia, llicenciats en medicina i llicenciats en química a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit (**). Cal destacar que els llicenciats en química podran seguir impartint aquesta matèria però els graduats en química, no.
 • Els tècnics especialistes ebenistes a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit (*) per poder impartir la matèria Fabricació i instal·lació de fusteria i mobilitat.
 • En la matèria Oficina de projectes de construcció, els graduats en edificació i els graduats en arquitectura tècnica i edificació seguiran sense poder impartir aquesta matèria.
 • Els llicenciats en geologia podran seguir impartint la matèria Operacions i equips de producció agrària però els graduats en geologia, no.
 • Per poder impartir la matèria Perruqueria, els diplomats en fisioteràpia, diplomats en infermeria, diplomats en podologia, graduats en biologia, graduats en bioquímica, graduats en farmàcia, graduats en fisioteràpia, graduats en infermeria, graduats en medicina, graduats en podologia, graduats en química, llicenciats en biologia, llicenciats en bioquímica, llicenciats en farmàcia, llicenciats en medicina i llicenciats en química a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit.
 • Els llicenciats en veterinària seguiran sense poder impartir la matèria Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic.
 • Els llicenciats en ciències polítiques i de l’administració podran seguir impartint la matèria Processos de gestió administrativa però els graduats en ciències polítiques i de l’administració, no.
 • La Conselleria ja no permetrà seguir impartint Serveis a la comunitat als diplomats en relacions laborals, graduats en relacions laborals, graduats en relacions laborals i recursos humans, graduats en ciències del treball i llicenciats en ciències del treball.
 • Per impartir Serveis de restauració, els diplomats en activitats i empreses turístiques, diplomats en turisme, graduats en ciència i tecnologia dels aliments, graduats en enologia, graduats en turisme i llicenciats en ciències i tecnologia dels aliments a partir d’enguany han d’acreditar un altre requisit. És important destacar que els llicenciats en enologia no poden impartir aquesta matèria i en canvi els graduats en enologia, sí.
 • Els llicenciats en publicitat i relacions públiques i els enginyers tècnics en so i imatge podran seguir impartint la matèria Tècniques i procediments d’imatge i so, però els graduats en publicitat i relacions públiques i els graduats en enginyeria del so i imatge, no.

Altres requisits:

(*) Sempre que s’acrediti experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent.

(**) Sempre que s’acrediti un dels següents requisits:
 • a. Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent.
 • b. Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears en la família professional corresponent.
 • c. Estar en possessió d’un títol de tècnic o de tècnic superior de la família professional corresponent.

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, i actualització de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.
Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

dimecres, 11 de maig de 2016

Canvis a les titulacions d'interins de Secundària del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat.

Al cos de secundària hi ha novetats en les següents matèries: Matemàtiques, Física i química, Biologia i geologia, Tecnologia, Economia, Administració d’empreses, Formació i orientació laboral, Informàtica, Navegació i instal·lacions marines i Organització i gestió comercial.

 1. Titulacions afegides enguany:
 • Matemàtiques:
-Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació
-Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial
-Graduat en enginyeria geomàtica i topografia
 • Física i química:
-Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial
 • Biologia i geologia:
-Graduat en biotecnologia
-Llicenciat en biotecnologia
 • Tecnologia:
-Graduat en enginyeria geomàtica i topografia
 • Economia:
-Graduat en direcció i creació d’empreses
 • Administració d’empreses:
-Graduat en direcció i creació d’empreses
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Formació i orientació laboral:
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Informàtica:
-Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació
 • Navegació i instal·lacions marines:
-Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim
-Graduat en marina
-Graduat en nàutica i transport marítim
-Graduat en tecnologies marines
-Llicenciat en marina civil. Secció màquines
-Llicenciat en marina civil. Secció nàutica
-Llicenciat en marina civil. Secció radioelectrònica naval
 • Organització i gestió comercial:
-Graduat en direcció i creació d’empreses
-Graduat en relacions laboral
-Graduat en relacions laborals i ocupació

 1. Requisits eliminats enguany:
 • Navegació i instal·lacions marines:
-Estar en possessió de la targeta professional de la Marina Mercant segons la normativa que regeix els centres homologats per la Direcció General de la Marina Mercant


Són titulacions de Grau la major part de les noves incorporacions acceptades enguany per impartir en règim d’interinitat determinades funcions al cos de Secundària. No obstant, també han estat afegides titulacions extingides o en procés d’extinció a les matèries de Biologia i geologia i Navegació i instal·lacions marines.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries de Matemàtiques i Tecnologia s’hi ha afegit la titulació de Graduat en enginyeria geomètrica i topografia però els enginyers tècnics en topografia continuen sense poder impartir aquestes especialitats.
 • No s’ha afegit la titulació Enginyeria aeroespacial a l’especialitat de Matemàtiques però, per exemple, entre altres, hi poden accedir els enginyers aeronàutics.
 • A l’especialitat d’Informàtica s’hi ha afegit la titulació de Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació però continuen sense poder impartir aquesta matèria els qui estan en possessió de les titulacions Diplomat en informàtica, Graduat en tecnologies de la telecomunicació, Grau en ciències i tecnologies de telecomunicació, Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicacions, entre altres.
 • A Secundària no poden impartir Tecnologia els graduats en qualsevol enginyeria però si ho poden fer els enginyers tècnics en qualsevol especialitat.
Continuam demanant a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairem que contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:

dimecres, 4 de maig de 2016

Els docents de FP no són «kleenex» d'usar i tirar


Circular 32/2016

Els companys de Formació Professional amb títol de tècnic superior o especialista s'han trobat que les Bases generals de la convocatòria d’interins per al curs 2016-2017 els imposen haver estat admesos el curs 2009-2010 i haver prestat serveis fins el 31 d'agost de 2010, cosa que exclou els que ho han estat amb posterioritat, i un període transitori de sis anys per acreditar una titulació acadèmica universitària.

Podem entendre que les noves incorporacions al cos docent hagin d'acreditar una titulació de rang universitari, amb les excepcions que siguin necessàries per assegurar que les places siguin cobertes, però no podem acceptar que uns docents que han prestat servei amb plena satisfacció per part de l'Administració deixin de ser considerats vàlids de cop i volta.

Per aquest motiu hem presentat un recurs de reposició a la convocatòria d'interins, on demanam la substitució dels requisits esmentats per l'acreditació d'almenys un dia de servei prestat com a funcionari interí de l'especialitat o funció corresponent a la plaça sol·licitada.

Per altra banda, hem demanat la convocatòria d'una mesa tècnica per revisar l'annex IV de la convocatòria, referent a les titulacions, de cara a la convocatòria per al curs 2017-2018, a fi d'incloure-hi les de tècnic superior o equivalent que encara no hi són, i de revisar-lo en general per actualitzar-lo amb les noves titulacions i corregir incoherències i contradiccions. Per exemple, un enginyer «en informàtica» pot impartir Informàtica a secundària, però un enginyer «informàtic» o «en informàtica de sistemes» no.

Palma, a 4 de maig de 2016