diumenge, 12 de novembre de 2017

dijous, 9 de novembre de 2017

Tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses d'interins per al curs 18-19

Enguany el termini per apuntar-se a les borses d'interins del curs 2018-19 s'ha avançat uns quants mesos respecte de les dates habituals i el tràmit telemàtic per a apuntar-s'hi s'obrirà el dia 13/11/17, dilluns que ve, i es tancarà el 15/1/18.

Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Podreu accedir al tràmit, a partir de dilluns, des de la web de la Direcció General de Personal Docent i de tres maneres diferents:
 1. Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.
 2. Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal.
 3. Anònimament.

SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA O MITJANÇANT DNI ELECTRÒNIC
 
Pantalla 1
 • És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2

 • És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3

 • Aquesta és la pantalla de les dades personals. Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes. 
 • En cas de tenir alguna discapacitat, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar cap documentació justificativa d'aquesta circumstància.

Pantalla 4
 • En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
 • També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.

Pantalla 5
 • Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu al Portal del Personal a l'apartat de formació. Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies consecutius a un centre educatiu i han estat tutoritzats, és a dir, els interins I.
 • Pel que fa als interins S (els que no han estat tutoritzats) que ja saben que hauran acumulat els trenta dies abans del 15/1/18 (darrer dia del tràmit) i, per tant, preveuen estar tutoritzats a aquesta data i ja passarien a ser interins I, hauran d'entregar a registre abans del 15/1/17 tota la formació permanent de què disposin i que no tenguin reconeguda al Portal del personal.
 • La Conselleria ha explicat que finalment podran ser considerats tutoritzats per a les borses del curs 18-19 aquells interins que hagin treballat els trenta dies consecutius abans de la data màxima del 16/3/17. Així, per a què a aquests tutoritzats entre el 16/1/18 (l'endemà que es tanqui el tràmit per apuntar-se a borses) i el 16/3/18 que siguin considerats Aptes en la tutorització, s'obrirà un termini excepcional de 3 dies (encara no sabem les dates concretes) per a què puguin entregar els seus mèrits de formació permanent i ja quedin amb tot el barem aplicat i disponibles per a les adjudicacions de l'estiu com a interins I.
 • Enguany hi ha novetats pel que fa a l'entrega de cursos de formació permanent a registre:
 1. Totes les sol·licitud de reconeixement de formació permanent han d'anar dirigides a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, si es dirigeixen  a qualsevol altra Direcció General de la Conselleria, no se us podrà baremar ni reconèixer aquesta formació que presenteu.
 2.  En aquesta mateixa pantalla 5, si clicau sobre "Instància", podreu emplenar i imprimir el nou model de sol·licitud a entregar per al reconeixement de la formació permanent.

Pantalla 6
 • Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.
 • Enguany també hi ha novetats en aquesta pantalla relacionades amb les novetats de l'Annex IV pel que fa a titulacions que capaciten per accedir a places amb determinats perfils. En aquest punt, doncs, us recomanam que consulteu aquestes novetats clicant a l'enllaç d'aquest paràgraf abans de continuar a la pantalla següent ja que és possible que necessiteu aportar nova documentació, cosa que ja haureu de deixar indicada en aquesta mateixa pantalla.

Pantalla 7
 • És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podeu impartir segons les titulacions que teniu reconegudes o les que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
 • Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera: 
 1. A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions. 
 2. Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
 • Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
 • Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 15/1/18 i dirigida a la Direcció General de Personal Docent.

Pantalla 8
 • Hi trobareu la informació sobre les vostres titulacions de la Capacitació del Català, la Formació Pedagògica, les necessàries per accedir a determinats perfils (vegeu enllaç a l'apartat de la pantalla 6) i les del vostre nivell d'idiomes si en teniu.
 • Pel que fa a la Capacitació de català i a la Formació pedagògica, en cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 15/1/18, us trobareu que en publicar-se les llistes provisionals i definitives de les borses 2018-19 hi apareixereu com a exclosos. Així i tot, si aconseguiu la titulació que us falta després del 15/1/17, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20.
 • Pel que fa a les titulacions per accedir a determinats perfils, se us hi indicarà les que tengueu reconegudes o les que vosaltres hàgiu introduït a la pantalla 6.

Pantalla 9
 • En aquesta pantalla se us indica la vostra experiència acumulada com a docents a centres públics, a centres privats i/o concertats, a universitats públiques i com a professors visitants
 • Enguany també tenim novetats en aquest punt i és que aquesta experiència es baremarà a tots els interins, ja siguin tutoritzats o no.
 • En aquesta pantalla haureu d'indicar si estau d'acord o no amb les dades que hi apareixen. Si no hi estau d'acord perquè hi falta experiència que sí teniu, haureu de clicar a "estic en desacord..." i aportar la documentació justificativa pertinent a registre adreçada a la Direcció General de personal Docent.

Pantalla 10
 • És la pantalla sobre la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'obligada presentació per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
 • L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació.
 • Recordau que si a més, en aquesta mateixa pantalla, no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
 • Si no voleu autoritzar la Conselleria per a que la sol·liciti, aleshores l'haureu d'entregar vosaltres mateixos a registre abans del 15/1/18.

Pantalla 11
 • És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 12
 • Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
 • També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
 • Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
 • Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2018-19


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Pantalla 1
 • Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
 • Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, se us enviarà al vostre correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
 • Després d'accedir al tràmit, trobareu les mateixes pantalles que hem explicat a l'apartat anterior.


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Un cop hàgiu accedit al tràmit (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

Pantalla 3
 • Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
 • Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que l'hi haureu d'anar afegint vosaltres. 
 • En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat. 
 • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2018-19 un cop aquesta s'hagi publicada.divendres, 3 de novembre de 2017

Convocatòria de borses d'interins per al curs 18-19

Les principals NOVETATS per a la convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19, després de la MSE d'ahir 2/11/17 són les següents:

CALENDARI

 •  El termini per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses s'obrirà del 13/11/17 al 15/1/18
 • Tot i el desacord manifestat per la totalitat dels sindicats amb aquest avançament del calendari que no ha permès fer les negociacions amb el temps suficient i que perjudica els interins a l'hora d'entregar formació, entre altres, la Conselleria manté l'avançament i confirma que aquestes noves dates d'inscripció seran les habituals en els propers anys per tal de centrar-se en l'organització de les oposicions durant el segon trimestre.

 ORDRE DELS INTERINS A LES BORSES

 • Els interins I, és a dir, aquells que han estat tutoritzats (han treballat 30 dies consecutius a un mateix centre escolar amb posterioritat a l'1/9/08) continuaran ordenant-se segons la puntuació resultant de l'aplicació del barem complet (Annex 3 de la convocatòria de borses)
 • Els interins S, que són els que no han estat tutoritzats, i que fins ara eren ordenats per dies treballats i, en cas d'empat, per nota mitjana d'expedient acadèmic, passen a ordenar-se segons la puntuació resultant de l'aplicació d'una part del barem, en concret, els apartats 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. No se'ls baremarà, doncs, l'apartat 2.6 de formació permanent. Així, se'ls baremarà:
 1. L'experiència docent, tant a centres públics com concertats o privats
 2. L'experiència docent com a professor visitant a l'estranger
 3. L'experiència docent a universitats públiques
 4. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per formar part de la borsa
 5. Doctorats i premis extraordinaris
 6. Altres titulacions universitàries
 7. Titulacions de Règim especial (Conservatori, EOI)
 8. Titulacions de català diferents de l'EOI
 • En aquest apartat, la demanda de UOB ha estat sempre que tots els interins siguin baremats de la mateixa manera, tal i com s'acordà i ratificà en diferents assemblees i, per tant, consideram insuficient que als interins S no se'ls apliqui el barem complet raó per la qual, i entre altres, no aprovàrem la proposta de la Conselleria.
 • És important recordar també que a l'hora de les adjudicacions, primer s'adjudica plaça a tots els interins ja tutoritzats (grup I) i, a continuació als interins S (els que encara no estan tutoritzats)
 • L'argument de la Conselleria continua sent que no es pot computar enguany la formació permanent a la totalitat d'interins perquè la D.G. d'FP i Formació Permanent no té personal suficient per a introduir i registrar totes les activitats de formació presentades al registre pels interins. 

MODIFICACIONS EN EL BAREM

 • La D.G. de Personal Docent ha introduït una modificació als valors del barem: l'apartat 2 de l'annex 3 de la convocatòria de borses, que fins ara permetia sumar un màxim de 30 punts per la formació, tant acadèmica com permanent, passa a poder acumular fins a 32 punts els quals equivalen a 1.600 hores de formació (a 0,020 punts per hora)
 • Hem de recordar que la proposta de la inicial de la Conselleria el dia 20/10/17 era d'augmentar el valor de la formació fins a 40 punts, proposta que, davant les queixes de tots els sindicats, baixà a 35 punts a la MTE del 27/10/17 i ho deixà a 32 a la MSE d'ahir.
 • Des de UOB defensàrem també l'acord de l'assemblea de demanar que l'augment del valor d'aquest apartat sigui el més escalonat possible.
 • La resta d'apartats i valors del barem es mantenen com ara. Podeu consultar-los a les pàgines 6 i 7 de la nostra Guia d'interins per al curs 17-18.
 • Sobre el barem, no s'acceptaren les propostes de UOB de valorar l'experiència docent a universitats privades, a Escoles de Música, Llars d'Infants i Escoles Bressol, o l'antiguitat a borses i l'experiència laboral no docent relacionada amb l'especialitat. Tampoc s'acceptà la nostra proposta que el valor de l'experiència com a professor de religió computi com si fos experiència a la concertada, és a dir, la meitat que l'experiència a la pública.

TERMINIS EXCEPCIONALS

 •  En general, els mèrits o requisits no presentats abans del 15/1/18 (darrer dia per a apuntar-se a borses) no es computaran a l'hora de determinar la puntuació d'un interí.
 • Sí que s'estableixen però uns terminis extra per a presentar la titulació de la formació pedagògica i didàctica (Màster o Curs equivalent) i/o la capacitació de català. Així, tant una com l'altra es podran presentar a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos a borses per al curs 18-19 (cosa que probablement ja serà pel juny del 2018) i fins al dia anterior en què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20. D'aquesta manera, els exclosos per català o per formació pedagògica, tot i no poder optar a adjudicacions de l'estiu, sí que podran participar de la primera adjudicació de setembre si presenten la documentació abans de dia 1/9/18
 • Per altra part, la Conselleria acceptà la demanda de UOB que també pugui tenir-se en compte la tutorització dels interins que la superin entre el 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses) i el 30/6/18 de manera que aquest col·lectiu també estigui disponilbe per a substitucions a partir de l'1/9/18. Aquest acord, però, no figura escrit a cap dels esborranys treballats i haurem d'esperar que la convocatòria de borses per al curs 18-19 es publiqui al BOIB per a confirmar que la nostra petició ha estat realment recollida.
 • Tot i això, la D.G. de Personal Docent no acceptà la nostra proposta de considerar tutoritzats els interins S que ja superen els 30 treballats amb anterioritat a l'1/9/2008.

SELECCIÓ D'OPCIONS

 •  Com sempre, és en el moment en què l'aspirant fa el tràmit per apuntar-se a borses quan l'interí indica a quines illes vol treballar, si està disposat a acceptar mitges jornades o places itinerants o d'especial dificultat.
 • En aquest sentit, enguany s'introdueix la novetat que, un cop formades les borses, els aspirants disponibles que participin de les adjudicacions setmanals de substitucions podran ampliar les opcions seleccionades el dia en què s'apuntaren a borses i podran així afegir illes o tipus de jornada.  Aquesta ampliació d'opcions serà efectiva a partir del dia en què l'interí les afegeixi.
 • El que no es podrà fer serà reduir opcions de les seleccionades inicialment ni afegir-hi especialitats o funcions noves que no tenguessin reconegudes al moment de tancar la inscripció a borses.

 BORSA ÚNICA vs BORSES PER COSSOS

 • També per acords d'assemblea, des de UOB continuàrem demanant la borsa única i no per cossos, és a dir, que els interins no s'ordenin com ara en què se separen les funcions de mestres, secundària, FP i règim especial sinó que tots formin part d'una sola llista.
 • La Conselleria manté que està disposada a valorar aquesta possibilitat en el moment en què hi hagi unanimitat entre els sindicats en demanar-la. A la MSE d'ahir, quatre sindicats ens manifestàrem a favor de la borsa única i dos ho feren a favor de les borses per cossos.

ADJUDICACIÓ CREMALLERA

 • L'adjudicació cremallera seria una conseqüència directa d'aplicar la borsa única i bàsicament consistiria en què es podria respectar l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot optar en les adjudicacions.
 • UOB demanà que mentre no s'apliqui la borsa única, com a mínim sí que s'apliqui l'adjudicació cremallera i no s'apliqui l'actual ordre d'adjudicació en què primer s'adjudiquen totes les places d'infantil i primària, després les de secundària, després les d'FP i finalment les de règim especial
 • La resposta de la Conselleria és que no saben de cap altra comunitat autònoma que segueixi aquest sistema per la qual cosa diuen no tenir garanties suficients que aquest sistema es pugui dur a terme.

PROFESSORS TÈCNICS D'FP

 •  Vam insistir en demanar l'eliminació del requisit d'una titulació superior als tècnics especialistes d'FP ja que consideram que la negativa a fer-ho continua sense estar fonamentada donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.
 • L'Administració continua sense acceptar la nostra proposta ni argumentar la seva decisió.

 COBRAMENT ESTIU INTERINS

 •  Quan demanàrem si la Conselleria ja sap com ho farà per complir el seu compromís de pagar l'estiu del 2018 als interins que durant el curs actual hagin treballat un mínim de cinc mesos i mig, la resposta de la D.G. de Personal Docent fou que aquest tema queda pendent de passar per Mesa però que en principi sembla que el cobrarien els interins que hagin treballat cinc mesos i mig, continus o discontinus, sempre i quan la seva darrera data de cessament sigui el 30/6/18 ja que un cessament a 30 de juny permet fer una ampliació de contracte que cobreixi el pagament de l'estiu mentre que un contracte amb una data diferent de cessament implicaria fer un nou nomenament per al juliol, fet que digueren no ser possible.

 OPOSICIONS 2018

 • Sobre el rumor que les oposicions del 2018 podrien començar al mes d'abril, la Directora General de personal Docent digué no tenir-ne cap notícia.
 • Pel que fa a possibles modificacions de normativa estatal d'oposicions, el Cap de Gestió comentà que sembla que se'n farà una revisió però que no se sap quan. Comentaren que potser les modificacions es limitin a augmentar el nombre de bolles que es treuen a l'hora de triar el tema.
 • Pel que fa a la possibilitat d'aconseguir que les diferents proves i fases de les oposicions no siguin eliminatòries, la Conselleria explicà que el seu vot a Madrid fou a favor de no eliminatòries però que el Ministeri prefereix que continuïn sent-ho.
 • En tenir més informació sobre el tema, continuarem informant.


Us pot interessar també llegir la nota de premsa de la conselleria sobre la Mesa Sectorial d'ahir.