dimarts, 17 de novembre de 2015

Oferta del Màster en Pedagogia per a professorat tècnic d'FP

Després d'haver signat un acord amb la Conselleria d'Educació, la UIB impartirà, a partir del gener del 2016 el nou Màster en Pedagogia per al professorat tècnic d'FP, segons se'ns informà a la MSE de divendres 13/11/15.

Com tots sabem, un dels principals requisits per formar part de les borses d'interins docents és el fet d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica. Així i tot, per manca de profesorat, en les darreres convocatòries per formar part de les borses, pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics d'FP, aquesta exigència s'ha exceptuat a aquells interins que encara no comptaven amb la formació pedagògica exigida sempre i quan acreditassin dos anys d'experiència docent en la família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o, com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat autònoma.

La Conselleria d'Educació de l'anterior govern, però, no arribà mai ni a programar ni a oferir aquest Màster i esgotà el termini per fer-ho.

Per solucionar el buit legal que aquesta deixadesa originà, l'actual Conselleria ha signat amb la UIB un acord per tal que aquesta obri una matrícula extraordinària per aquest gener i, a partir de l'any que ve, dins el Màster de formació pedagògica general, hi inclogui, ja de manera ordinària, el de l'especialitat d'FP.

A tal efecte, s'ha modificat la redacció de les convocatòries de borses i d'adjudicacions per al curs 2015/16 i, on s'indicava que l'interessat podia presentar el Màster esmentat abans del 15/6/16 o el dia de la presa de possessió, ara s'especificarà el següent:
      Els aspirants a ocupar una plaça "han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se'ls otorgui. La manca de presentació d'aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l'aspirant figurarà en la llista d'aspirants exclosos en les corresponents especialitats del cos de professors de formació professional i que la seva plaça s'adjudicarà en el procés d'adjudicació de substitucions corresponent."

A partir del curs que ve, quan el Màster ja s'hagi regularitzat i la seva oferta sigui ordinària:
     "Des del moment en què les institucions educatives estan en disposició de certificar aquesta formació pedagògica equivalent, els aspirants no podran fer servir el compromís esmentat per prendre possessió de la plaça durant aquest curs, sinó que hauran d'acreditar estar en possessió del certificat acreditatiu."

És important incidir en què al Màster que s'oferirà aquest gener només s'hi podrà matricular el professorat afectat que ara estigui ocupant una plaça o el que, havent prestat servei en la funció amb anterioritat, aquest curs hagués quedat exclòs per no haver acreditat la formació pedagògica.

Aquests exclosos actuals en concret, a més, "han de tornar a la borsa com a admesos, de forma excepcional i transitòria, en les especialitats del cos de professors de formació professional en l'ordre que els correspongui."

Ara, de totes maneres, falta que aquestes modificacions es publiquin al B.o.i.b. i que es faci públic també el termini de matriculació al Màster i la programació que l'ha de coformar. Tot d'una que hi hagi novetats, us les farem arribar.


Convocatòria específica i extraordinària d'interins: llistes provisionals d'admesos i exclosos


Tota la informació a la web de la Direcció General de Personal Docent:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2489499&coduo=38&lang=ca

dilluns, 16 de novembre de 2015

Reducció de les causes de renúncia justificada en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions

Un dels punts tractats a la MSE del passat divendres 13/11/15 fou la modificació de les bases generals que regulen la selecció dels interins docents que han de cobrir vacants i substitucions pel que fa a causes de renúncia justificada que els interins podran al·legar en les adjudicacions de substitucions que es realitzen al llarg del curs.

Fins ara, l'interí a qui se li hagués adjudicat una plaça tenia 10 supòsits a què atenir-se per poder renunciar a aquesta plaça sense quedar exclòs de les llistes, tant si aquesta adjudicació havia tengut lloc en el procés d'adjudicacions provisionals (a l'estiu) com si s'havia produït en el procés d'adjudicació de substitucions (de setembre a juny). Aquestes 10 causes de renúncia justificada eren les següents:

 1. maternitat o paternitat
 2. tenir cura d'un familiar de fins a segon grau que no pugui valer-se per sí mateix ni dugui a terme cap activitat retribuïda
 3. estar en situació de serveis especials (per exemple, exercir un carrec polític)
 4. malaltia
 5. realitzar estudis, recerca o cursos d'idiomes a l'estranger o programes de cooperació internacional
 6. tenir un contracte laboral en un centre privat concertat
 7. treballar per l'administració pública
 8. tenir un contracte de treball amb una empresa privada o treballar com a autònom
 9. cursar estudis universitaris
 10. causa de força major o circumstància excepcional

Per altra part, el fet de disposar d'un ventall tan ampli a l'hora de poder renunciar a les substitucions adjudicades, unit al caràcter voluntari de la participació en el procés telemàtic de substitucions i al fet que, en cas de participar, no sigui obligatori seleccionar totes les places, ha desembocat  en un augment de renúncies i de les substitucions que queden sense adjudicar en el procés setmanal, de manera que els centres han d'esperar com a mínim una setmana més per poder rebre un substitut, amb les conseqüents causes negatives sobre l'alumnat (que continua perdent classes) i la resta de professorat del centre (que ha de cobrir amb guàrdies les hores del professor absent)

Segons l'administració, des d'aquest setmebre fins ara, s'han generat unes 1300 substitucions, les quals han suposat realitzar gestions amb un total de 2000 interins. Aquesta diferència de 700 gestions de més, ve provocada per renúncies o exclusions distribuïdes, segons l'administració, de la següent manera:
 • renúncies justificades per maternitat = 50
 • renúncies justificades per contractes de treball = 400
 • renúncies no justificades = 190
 • exclosos per falta de capacitació = 70
 • exclosos per altres causes = 30

Per tot això, l'administració proposà reduir les causes de renúncia justificada de cara al procés d'adjudicació de substitucions (no així en les adjudicacions de l'estiu, que es mantenen igual); així, la proposta fou que, en les substitucions, les causes justificades es reduirien a dues: maternitat o paternitat i malaltia.

UOB proposà que també es permetés renunciar per causa de força major o circumstàncies excepcionals, proposta que la resta de sindicats acceptà i l'administració també però a l'espera de confirmar-ho en el text definitiu que es publicarà al B.o.i.b.

Així doncs, des del moment de la publicació al B.o.i.b., les causes de renúncia justificada de plaça adjudicada en el procés d'adjudicació de substitucions, quedaran reduïdes a tres:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació, Infraestructures Educatives i REcursos Humans i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.