dimarts, 23 de maig de 2017

INTERINS, IMPORTANT!


CANVI DE DATA D'ADJUDICACIÓ DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE DIA 26 DE MAIG

Degut a l'inici del trasllat i canvi de seu de la Conselleria d'Educació, el tràmit de substitucions s'iniciarà el divendres dia 26 de maig i finalitzarà el dimarts dia 30 de maig.


DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE


El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 2 i 5 de juny.

https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

divendres, 19 de maig de 2017

ATENCIÓ OPOSICIONS I INTERINS/

La directora general de Personal Docent ens ha informat avui dels temes tractats a la reunió de la Comissió de Personal de la Conferència d'Educació que va tenir lloc a Madrid aquest 17/5/17. Són els següents:

 • El subdirector general de cooperació territorial en nom del MEC va dir a Madrid als directors generals de personal docent que la mesura contemplada a l'article 19 de l'esborrany de pressuposts estatals per al 2017 segons la qual els interins només podran ser-ho per 3 anys,  no afectarà els docents. Tots els directors generals demanaren la retirada de l'article 19 i sembla que el consens i les esmenes contra aquesta mesura dels tres anys quedaria eliminada dels pressuposts, cosa que es confirmarà en veure'n la redacció final.
 • Demanaren també que s'elimini la taxa de reposició i que Hisenda doni llibertat a cada comunitat autònoma per treure les places que consideri. La resposta de Madrid fou que la taxa de reposició no s'elimina. Recordem que la taxa de reposició determina quin percentatge de les places que han quedat vacants per jubilacions i defuncions, bàsicament, es poden oferir en oposicions.
 • Sobre la taxa de consolidació, que permet afegir a les possibles places d'oposicions determinades per la taxa de reposició un percentatge de les places ocupades per interins durant els darrers tres anys, falta determinar quin serà el percentatge (podria ser un 90%) i sobre quin total s'aplicarà.
 • La suma de les possibles places derivades de la taxa de reposició i de la taxa de consolidació, suposaria, segons el conseller March, la possibilitat de distribuir unes 2.500 places entre les convocatòries de 2018, 2019 i 2020. Tant la quantitat de places com la de convocatòries, està per decidir.
 • El representant del MEC explicà també que tenen la intenció de revisar i modificar el Reial Decret 276/2007 que regula la normativa estatal de les oposicions, revisió de la qual el MEC ja en tendria un esborrany preparat, fet que, a part d'aspectes com el barem, també implicaria la revisió dels temaris. Els directors generals demanaren que si s'ha de modificar el reglament estatal d'oposicions, les modificacions es duguin a terme abans del setembre del 2017 per tal que els opositors del 2018 tenguin clara la nova normativa. La resposta de Madrid fou que si no es té la reforma enllestida al mes de setembre, aquesta quedaria ajornada. Els directors generals demanaren també la constitució d'un grup de treball per poder participar de la revisió.
 • Madrid plantejà també la possibilitat d'unificar criteris en la gestió i ordenació de les borses d'interins, proposta davant la qual el País Basc i Catalunya van dir que no consentirien ingerències a les seves competències; València, Navarra i les Balears també van dir no a unificar criteris. Catalunya va dir que abans miraria de consensuar criteris amb les Balears i València, això si s'insistís en la unificació. En qualsevol cas, i a causa que són les comunitats autònomes les que tenen les competències sobre les borses d'interins, segons la nostra directora general, els possibles acords serien entre les Direccions Generals de cada comunitat i no a  nivell de MEC.
 • Sobre la intenció de Madrid de reduir el percentatge d'interins a un 8% en un termini de tres anys, la nostra Conselleria ha insistit en què és un objectiu impossible d'assolir a les Illes Balears on el percentatge de docents interins se situa al 37,5% de mitjana amb puntes que arriben al 60% com és el cas de Formentera, i que se necessitaria, probablement, una previsió d'oposicions a deu anys vista.
 • Finalment, la directora general ha informat que Madrid té la intenció tornar a reunir els directors generals de personal docent durant el mes de juny.
Continuarem informant.

dimarts, 16 de maig de 2017

OPOSICIONS 2017: Canvis en la justificació de les faltes d'assitència als centres dels opositors

El dia 10/5/17, la Conselleria donava la següent instrucció sobre justificació de faltes del professorat opositor:

"Tant per als opositors com per als membres de tribunals, es consideraran justificades les faltes al centre entre el 23 i el 30/6/17 si no s'han de desplaçar d'illa o entre el 22 i el 30/6/17 si s'han de personar a una illa diferent a la qual presten serveis."

El dia 12 a darrera hora del migdia, aquestes instruccions quedaren modificades de la següent manera:
 • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a una illa diferent a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre des de dia 22 fins al 30 de juny, ambdós inclosos.
 • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a la mateixa illa a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.
S'hi afegeix també que a aquest darrer afecte, els aspirants han de sol·licitar al seu tribunal un certificat d'assistència a l'actuació corresponent i lliurar-lo al director del centre.

No hi ha modificacions sobre el fet que:
 • Les absències dels membres de tribunal es justificaran d'ofici.
 • Els opositors, en canvi, han de sol·licitar al director del centre el Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud. Podeu trobar el model de sol·licitud d'aquest permís clicant AQUÍ
Sobre aquests canvis, la Comissió Permanent de la JPDnU ha acordat avui dematí demanar instruccions clares i iguals per a tots els opositors.

Continuarem informant.

divendres, 12 de maig de 2017

Processos docents: previsió de calendari

Segons informà ahir la directora general de Personal Docent, la previsió de calendari per als processos diversos que afecten els docents d'aquí a setembre, i sempre que no s'endarrereixin o s'introdueixin canvis, és la següent:
 • 17 de maig, resolució del concurs de trasllats de Primària
 • 19-20 de maig, publicació dels membres dels tribunals d'oposicions
 • 22-25 de maig, tràmit telemàtic de sol·licitud de comissions de servei
 • 31 de maig, publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les borses d'interins
 • 2 de juny, Mesa sobre la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18
 • 5 de juliol, primera publicació del llistat de places vacants disponibles per al curs 2017-18
 • 6-7 de juliol, adjudicacions als funcionaris de carrera (comissions de servei, en expectativa, etc)
 • 21 de juliol, segona publicació del llistat de places vacants disponibles per a les adjudicacions a opositors i interins, després que els centres hagin revisat les quotes
 • 22-26 de juliol, final del procés de les oposicions
 • ? (a definir), adjudicacions opositors
 • 15 d'agost, final de les adjudicacions d'interins
Com dèiem, aquestes dates són una previsió i poden patir modificacions. En tot cas, us anirem informant puntualment de qualsevol novetat.

dimecres, 10 de maig de 2017

OPOSICIONS 2017: com justificar les faltes d'assistència si hi participau

La Direcció General de Personal Docent ha publicat avui la Instrucció 2/2017 per a la gestió de les absències i els permisos dels docents opositors i membres dels tribunals segons la qual:
 • Tant per als opositors com per als membres de tribunals, es consideraran justificades les faltes al centre entre el 23 i el 30/6/17 si no s'han de desplaçar d'illa o entre el 22 i el 30/6/17 si s'han de personar a una illa diferent a la qual presten serveis.
 • Les absències dels membres de tribunal es justificaran d'ofici.
 • Els opositors, en canvi, han de sol·licitar al director del centre el Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud. Podeu trobar el model de sol·licitud d'aquest permís clicant AQUÍ

Per altra part, i pel que fa als membres de tribunals, segons ens diuen de Conselleria, aquests podrien fer-se públics el dia 19 o 20 de maig. Aquesta informació es publicarà al Portal de l'opositor, on hi podeu trobar tot el que publica la Conselleria sobre les oposicions del 2017.

Pel que fa a la quantitat de tribunals que es convocaran, de moment la Conselleria només especifica que se n'establiran a Menorca i Eivissa per al Cos de Mestres i a Mallorca per a la resta de cossos.

Continuarem informant.

dimarts, 9 de maig de 2017

Informe de la nova normativa sobre formació permanent

Al BOIB de dissabte 6/5/17 es publicà la nova ordre per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes.
Aquesta ordre desplega aspectes normatius derivats del Decret 41/2016 que regula la formació permanent del professorat i que es publicà el juliol de 2016 per tal de normativitzar els aspectes presentats al Pla de Formació del Professorat 2016-2020 que s'havia publicat el març del mateix any.

Aquesta nova ordre, que entrà en vigor el dia 7/5/17, regula les següents fases de la formació permanent:

 1. L'homologació de les activitats formatives
 2. El reconeixement d'aquestes activitats
 3. El registre de les activitats realitzades pel docent
 4. La certificació de la formació al Portal del Personal de cada docent

El primer dubte que planteja l'entrada en vigor d'aquesta normativa és què passarà amb els cursos que encara no hàgim acabat o que féssim abans del 7/5/17 i que no tenguem presentats a registre? Se'ns podran reconèixer i baremar?
Sí, cap docent perdrà el reconeixement de la formació acabada o que estigui realitzant a dia d'avui, sempre i quan sigui formació homologada. El que farà l'Administració en aquests casos serà que els cursos anteriors a l'ordre es podran computar o bé amb els criteris de l'ordre anterior i les seves posteriors modificacions vigents fins dissabte 6/5/17  o bé amb els de l'actual i, en qualsevol cas, se computaran amb els criteris que més beneficiïn el docent. (Disposició transitòria única) • HOMOLOGACIÓ
L'homologació la concedeix la Direcció General d'FP i Formació Permanent des de la Comissió de Formació del Professorat i el Servei de Formació del Professorat i l'han de sol·licitar les entitats organitzadores (*) o col·laboradores (**) inscrites al cens (les instruccions del qual estan encara pendents de publicació).

Per a ser homologables, les activitats formatives han de complir els següents requisits bàsics:
- Adaptar-se al Decret 41/2016
- Pertànyer a una de les línies estratègiques del Pla de Formació del Professorat 2016-2020
- Correspondre a una de les modalitats formatives del Pla
- Impartir-se de manera presencial, a distància o mixta
- No estar relacionades amb la preparació de les proves d'accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

 • RECONEIXEMENT
El reconeixement de les activitats de formació permanent correspon al Servei de Formació del Professorat

El reconeixement d'una activitat formativa s'ha d'expressar en hores tenint en compte els següents aspectes:
- No es computaran fraccions d'hora
- No es computarà cap activitat inferior a 8 hores (excepte en el cas dels formadors)
- El nombre màxim d'hores possibles a reconèixer ve marcat pel Pla de Formació en funció de la modalitat a la qual respon l'activitat:
 1. FdC o Formació dels Centres lligada a projectes globals de millora dels centres: no s'indica cap marge d'hores.
 2. FeC o Formació en els Centres: entre 8 i 60 hores
 3. FiC o Formació per als centres o intercentres: entre 20 i 60 hores
 4. FE o Formació Especialitzada: entre 30 i 120 hores
 5. PEF o Programes d'Experiència Formativa: entre 20 i 100 hores
 6. FA o Formació per Àmbits: entre 8 i 50 hores
 7. APF o Activitats puntuals de formació com ara jornades, congressos, etc: entre 8 i 20 hores
En tots aquests casos, manco en l'APF, serà imprescindible per al reconeixement la realització, per part del docent, d'un informe de transferibilitat a l'aula de l'après a l'activitat.

En el cas que una persona dugui a terme més d'una activitat a distància que coincideixin totalment o parcialment en el temps, només es podrà reconèixer l'activitat de major nombre d'hores.

L'assistència obligatòria a les classes o sessions presencials no podrà ser inferior al 80%

Es poden certificar hores en funció de quatre tipologies de participació:
 1. Participant
 2. Coordinador
 3. Tutor
 4. Formador

Es podran reconèixer activitats de formació que siguin:
 1. Organitzades per entitats organitzadores (*)
 2. Organitzades per entitats col·laboradores (**) i homologades per la DG d'FP i FP
 3. Organitzades o reconegudes pel Ministeri d'Educació o altres administracions educatives sempre i quan vagin en concordança amb les línies del Pla. En aquest cas, a més, l'interessat ha d'adjuntar a la sol·licitud de reconeixement presentada a registre la certificació del curs i un informe de transferibilitat. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
 4. Projectes de recerca convocats, promoguts o avalats per una universitat o organisme públic, qualsevol Direcció General o entitat pública de la CAIB i qualsevol entitat organitzadora (*) sempre i quan s'adaptin a les línies del Pla. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
 5. Tutoria de pràctiques de Màster, Formació Pedagògica i Didàctica equivalent, opositors, nous interins, estudis de grau i postgrau. En aquest cas, les hores es reconeixeran d'ofici i el nombre pot variar entre 10 i 30 depenent de si la tutoria ha anat a càrrec d'un o més tutors. En qualsevol cas, només es podrà optar a un reconeixement i certificat per curs.
 6. Activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses, grups de treball i altres activitats d'experiència formativa sempre i quan siguin convocades o reconegudes per la Conselleria i l'interessat presenti, en el termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria que inclogui informe de transferibilitat. Hem de tenir en compte, a més, que queda pendent la publicació d'una resolució per a dictar instruccions respecte a les experiències formatives.
 7. Itineraris d'Autoformació. Sobre aquesta tipologia, cal dir que queda pendent de publicació la resolució que en dicti les instruccions. De moment, l'ordre especifica que es podran reconèixer com a autoformació:
          - Les titulacions universitàries o superiors de règim especial o altres sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l'accés a la docència
          - Els màsters universitaris o formació d'especialista o expert obtinguts després d'accedir a la funció docent
          - Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi i en concordança amb el Pla
          - Aquelles que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes als punts 1-6 d'aquest apartat
En qualsevol cas, l'autoformació no suposarà el reconeixement de més de 100 hores per itinerari.


 • REGISTRE
La inscripció dels certificats de les activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat és requisit imprescindible per al reconeixement de la formació.

Es registrarà d'ofici la formació convocada pel Servei de Formació del professorat i pels CEPs ; en aquest cas, el docent no ha d'entregar res a Registre.

Pel que fa a les activitats homologades oferides per les entitats col·laboradores (**), aquestes entitats disposen de tres mesos per a indicar al Servei de Formació del Professorat quina activitat es pot reconèixer al docent que l'ha cursada i ha estat considerat apte.
En aquest cas, el docent ha de revisar si l'activitat formativa en concret apareix al seu Portal del Personal un cop transcorreguts aquests tres mesos i si no és el cas, haurà de sol·licitar el reconeixement ell mateix.

En la resta de casos, el docent interessat haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement directament al registre de Conselleria.

Respecte als interins que encara no tenen Portal del Personal, la disposició addicional quarta diu que "el personal docent que accedeixi per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament dlegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del moment en què disposi d'accés al Portal del Personal, pot sol·licitar la inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a les quals hagin participat des de la data d'obtenció de les titulacions i condicions d'accés a la funció docent, sempre i quan aquestes activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en aquesta Ordre"

 • CERTIFICACIÓ
 La formació reconeguda apareixerà al Portal del Personal a l'apartat "Formació dels Docents" i aquí dins als subapartats de "Activitats internes" o "Activitats externes" en funció de l'organitzador de l'activitat formativa reconeguda.

L'aparició al Portal del Personal d'una formació té validesa administrativa de certificació d'aquesta formació.

(*) ENTITATS ORGANITZADORES
A més del Servei de Formació del professorat i dels CEPs, segon l'article 18 del Decret 41/2016, poden ser entitats organitzadores:
a) Les direccions generals i els departaments que integren la Conselleria d'Educació i Universitat
b) L'EBAP
c) Les administracions educatives de l'Estat espanyol amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat
d) Les universitats de l'Estat espanyol
e) Les universitats i entitats de prestigi en formació del professorat de l'àmbit de la Unió Europea
f) Altres conselleries i els seus organismes, així com entitats dependents dels consells insulars o del Govern de les IB
g) Les entitats col·laboradores de formació del professorat.

(**) ENTITATS COL·LABORADORES
Segons l'article 19 del Decret 41/2016, poden ser-ho, sempre i quan estiguin inscrites al Cens d'entitats col·laboradores:
a) La UIB
b) Altres universitats amb àmbit d'actuació a les IB
c) Associacions professionals de docents de l'àmbit de les IB
d) Les organitzacions sindicals de l'àmbit de l'ensenyament a les IB
e) Les organitzacins empresarials més representatives en l'àmbit de l'ensenyament de les IB
f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica entre les finalitats de les quals s'inclogui la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.