dijous, 10 de desembre de 2015

Interins: causes de renúncia justificada a la plaça adjudicada i màster de formació pedagògica per a professorat tècnic d'FP

El BOIB de dia 10/12/15 publica les modificacions realitzades a les bases generals del procediment de selecció de personal interí docent, a la convocatòria per formar part de les borses d'interins i a la convocatòria d'adjudicacions; modificacions que us anunciàvem ja el 16 de novembre i que fan referència a les renúncies justificades i al màster en pedagogia d'FP.

MODIFICACIÓ DE LES CAUSES DE RENÚNCIA JUSTIFICADA EN LES ADJUDICACIONS DE SUBSTITUCIONS.
A partir d'avui, les causes que els interins docents podran al·legar com a renúncia justifica si volen renunciar a la plaça adjudicada en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions que es duu a terme setmanalment, queden reduïdes a tres:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació, Infraestructures Educatives i REcursos Humans i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.
Aquesta reducció ve motivada, segons explica l'administració al mateix BOIB pels motius següents: "Malgrat que la participació en el procés d’adjudicació ordinari de substitucions és voluntària per als aspirants a funcionaris interins, la pràctica ha demostrat que són nombroses les places que, una vegada adjudicades, són objecte de renúncies justificades (amb o sense reserva de plaça) o injustificades. L’elevat nombre de renúncies en aquest inici de curs als processos d’adjudicacions ha suposat, a més de l’augment de les càrregues administratives, que la plaça quedàs sense cobrir de forma temporal, fins que s’oferta i adjudica en un nou procés d’adjudicacions. Fet que suposa un temps durant el qual els centres no disposen del professor amb el consegüent perjudici per a l’organització del centre i, sobre tot, per al dret a l’educació de l’alumnat. Així doncs, ponderant els interessos en joc i tenint en compte el caràcter voluntari de la participació en el procés d’adjudicació ordinari de substitucions, és necessari limitar-hi les causes de renúncia justificada."

Podeu ampliar la informació consultant la notícia que publicàrem el mes passat en aquest mateix bloc o directament al BOIB

Sobre el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions, recordau també que el pròxim tràmit d'adjudicacions s'obrirà el dimecres 30/12/15 i es tancarà el dilluns 4/1/16 a les 12.00, hora en què s'adjudicaran les substitucions.


OFERTA DEL MÀSTER EN PEDAGOGIA PER AL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP
Pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics d'FP, l'exigència de comptar amb la titulació pedagògica i didàctica necessària com a requisit per a impartir la docència, s'ha exceptuat a aquells interins que encara no comptaven amb aquesta formació exigida sempre i quan acreditassin dos anys d'experiència docent en la família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o, com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat autònoma.

A la nostra comunitat, aquest màster s'impartirà a partir del gener de manera extraordinària per a aquells professors que ara es troben treballant, en llistes o que foren exclosos per no complir aquest requisit. A partir del curs que ve, s'impartirà ja de manera ordinària.

Així doncs, i segons el que publica avui el BOIB que modifica la convocatòria de borses i la convocatòria d'adjudicacions, els interins que ocupen o aspiren a ocupar una plaça de professor tècnic d'FP "han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se'ls otorgui. La manca de presentació d'aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l'aspirant figurarà en la llista d'aspirants exclosos en les corresponents especialitats del cos de professors de formació professional i que la seva plaça s'adjudicarà en el procés d'adjudicació de substitucions corresponent."

Trobareu més informació addicional sobre aquest tema a l'article publicat al nostre bloc el mes passat.

dimarts, 17 de novembre de 2015

Oferta del Màster en Pedagogia per a professorat tècnic d'FP

Després d'haver signat un acord amb la Conselleria d'Educació, la UIB impartirà, a partir del gener del 2016 el nou Màster en Pedagogia per al professorat tècnic d'FP, segons se'ns informà a la MSE de divendres 13/11/15.

Com tots sabem, un dels principals requisits per formar part de les borses d'interins docents és el fet d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica. Així i tot, per manca de profesorat, en les darreres convocatòries per formar part de les borses, pel que fa a les especialitats i funcions dels cos de professors tècnics d'FP, aquesta exigència s'ha exceptuat a aquells interins que encara no comptaven amb la formació pedagògica exigida sempre i quan acreditassin dos anys d'experiència docent en la família professional corresponent i presentassin (abans del 15/6/16 o, com a màxim, el dia de la presa de possessió de la plaça adjudicada) el Màster en Pedagogia que havia de progamar i oferir cada comunitat autònoma.

La Conselleria d'Educació de l'anterior govern, però, no arribà mai ni a programar ni a oferir aquest Màster i esgotà el termini per fer-ho.

Per solucionar el buit legal que aquesta deixadesa originà, l'actual Conselleria ha signat amb la UIB un acord per tal que aquesta obri una matrícula extraordinària per aquest gener i, a partir de l'any que ve, dins el Màster de formació pedagògica general, hi inclogui, ja de manera ordinària, el de l'especialitat d'FP.

A tal efecte, s'ha modificat la redacció de les convocatòries de borses i d'adjudicacions per al curs 2015/16 i, on s'indicava que l'interessat podia presentar el Màster esmentat abans del 15/6/16 o el dia de la presa de possessió, ara s'especificarà el següent:
      Els aspirants a ocupar una plaça "han de remetre per fax a la Direcció General de Personal Docent el compromís de matricular-se en el primer curs que, a aquest efecte, es convoqui a les Illes Balears per les institucions educatives que hagi determinat aquesta Conselleria (o en una altra comunitat autònoma), així com el compromís de finalitzar els estudis de forma satisfactòria i de presentar el corresponent certificat quan se'ls otorgui. La manca de presentació d'aquest compromís o el seu incompliment determinarà que el seu nomenament es deixarà sense efectes, que l'aspirant figurarà en la llista d'aspirants exclosos en les corresponents especialitats del cos de professors de formació professional i que la seva plaça s'adjudicarà en el procés d'adjudicació de substitucions corresponent."

A partir del curs que ve, quan el Màster ja s'hagi regularitzat i la seva oferta sigui ordinària:
     "Des del moment en què les institucions educatives estan en disposició de certificar aquesta formació pedagògica equivalent, els aspirants no podran fer servir el compromís esmentat per prendre possessió de la plaça durant aquest curs, sinó que hauran d'acreditar estar en possessió del certificat acreditatiu."

És important incidir en què al Màster que s'oferirà aquest gener només s'hi podrà matricular el professorat afectat que ara estigui ocupant una plaça o el que, havent prestat servei en la funció amb anterioritat, aquest curs hagués quedat exclòs per no haver acreditat la formació pedagògica.

Aquests exclosos actuals en concret, a més, "han de tornar a la borsa com a admesos, de forma excepcional i transitòria, en les especialitats del cos de professors de formació professional en l'ordre que els correspongui."

Ara, de totes maneres, falta que aquestes modificacions es publiquin al B.o.i.b. i que es faci públic també el termini de matriculació al Màster i la programació que l'ha de coformar. Tot d'una que hi hagi novetats, us les farem arribar.


Convocatòria específica i extraordinària d'interins: llistes provisionals d'admesos i exclosos


Tota la informació a la web de la Direcció General de Personal Docent:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2489499&coduo=38&lang=ca

dilluns, 16 de novembre de 2015

Reducció de les causes de renúncia justificada en el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions

Un dels punts tractats a la MSE del passat divendres 13/11/15 fou la modificació de les bases generals que regulen la selecció dels interins docents que han de cobrir vacants i substitucions pel que fa a causes de renúncia justificada que els interins podran al·legar en les adjudicacions de substitucions que es realitzen al llarg del curs.

Fins ara, l'interí a qui se li hagués adjudicat una plaça tenia 10 supòsits a què atenir-se per poder renunciar a aquesta plaça sense quedar exclòs de les llistes, tant si aquesta adjudicació havia tengut lloc en el procés d'adjudicacions provisionals (a l'estiu) com si s'havia produït en el procés d'adjudicació de substitucions (de setembre a juny). Aquestes 10 causes de renúncia justificada eren les següents:

 1. maternitat o paternitat
 2. tenir cura d'un familiar de fins a segon grau que no pugui valer-se per sí mateix ni dugui a terme cap activitat retribuïda
 3. estar en situació de serveis especials (per exemple, exercir un carrec polític)
 4. malaltia
 5. realitzar estudis, recerca o cursos d'idiomes a l'estranger o programes de cooperació internacional
 6. tenir un contracte laboral en un centre privat concertat
 7. treballar per l'administració pública
 8. tenir un contracte de treball amb una empresa privada o treballar com a autònom
 9. cursar estudis universitaris
 10. causa de força major o circumstància excepcional

Per altra part, el fet de disposar d'un ventall tan ampli a l'hora de poder renunciar a les substitucions adjudicades, unit al caràcter voluntari de la participació en el procés telemàtic de substitucions i al fet que, en cas de participar, no sigui obligatori seleccionar totes les places, ha desembocat  en un augment de renúncies i de les substitucions que queden sense adjudicar en el procés setmanal, de manera que els centres han d'esperar com a mínim una setmana més per poder rebre un substitut, amb les conseqüents causes negatives sobre l'alumnat (que continua perdent classes) i la resta de professorat del centre (que ha de cobrir amb guàrdies les hores del professor absent)

Segons l'administració, des d'aquest setmebre fins ara, s'han generat unes 1300 substitucions, les quals han suposat realitzar gestions amb un total de 2000 interins. Aquesta diferència de 700 gestions de més, ve provocada per renúncies o exclusions distribuïdes, segons l'administració, de la següent manera:
 • renúncies justificades per maternitat = 50
 • renúncies justificades per contractes de treball = 400
 • renúncies no justificades = 190
 • exclosos per falta de capacitació = 70
 • exclosos per altres causes = 30

Per tot això, l'administració proposà reduir les causes de renúncia justificada de cara al procés d'adjudicació de substitucions (no així en les adjudicacions de l'estiu, que es mantenen igual); així, la proposta fou que, en les substitucions, les causes justificades es reduirien a dues: maternitat o paternitat i malaltia.

UOB proposà que també es permetés renunciar per causa de força major o circumstàncies excepcionals, proposta que la resta de sindicats acceptà i l'administració també però a l'espera de confirmar-ho en el text definitiu que es publicarà al B.o.i.b.

Així doncs, des del moment de la publicació al B.o.i.b., les causes de renúncia justificada de plaça adjudicada en el procés d'adjudicació de substitucions, quedaran reduïdes a tres:
 1. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
 2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent
 3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Palnificació, Infraestructures Educatives i REcursos Humans i de les quals s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.


dijous, 29 d’octubre de 2015

Mesures contra les renúncies injustificades d'interins substituts


També a la Mesa Tècnica d'ahir, 28 d'octubre, els representants de la Conselleria explicaren que al llarg d'aquest curs s'han produït les següents renúncies a les convocatòries de substitucions, que com és sabut són de participació voluntària:
 • 72 per no capacitació.
 • 129 sense justificar (no responen a les comunicacions de la Conselleria).
 • 30 exclosos per no presentar-se al lloc de treball.
Aquestes renúncies tenen com a conseqüència el retard en cobrir les places als centres. En una propera Mesa Sectorial es tractarà la proposta dels serveis jurídics de la Conselleria de modificar les bases de tal manera que els participants que renuncien a la plaça injustificadament quedin exclosos de les llistes.

Convocatòria extraordinària d'interins


Avui el BOIB publica una convocatòria extraordinària d'interins per cobrir vacants i substitucions de les especialitats que veureu tot seguit. Tota la informació a:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10393/572058/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce


Especialitats objecte de la convocatòria
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590
0590010 Francès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal·lacions marines
0590124 Sistemes electrònics
0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrotècnics
0591203 Estètica
0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids
0591206 Instal·lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592
0592001 Alemany
0592002 Àrab
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592012 Italià
0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
0594402 Arpa
0594405 Clavecí
0594407 Cor
0594410 Flauta Travessera
0594414 Guitarra
0594422 Percussió
0594423 Piano
0594427 Trompa
0594435 Dansa Espanyola
0594436 Dansa Clàssica
0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic
0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
0596605 Ebenisteria Artística
0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria
0596618 Tècniques de Metall

La Conselleria prepara un procediment d'urgència per avaluar i excloure interins


A la Mesa Tècnica que va tenir lloc ahir, 28 d'octubre, la directora general de Personal va informar que la Conselleria estudia la implantació d'un procediment d'urgència per avaluar la tasca docent de determinats interins, a petició del col·lectiu de directors i d'Inspecció. En paraules de la directora general, seria un procediment "puntual, contradictori i no disciplinari". És a dir, que només s'aplicaria en casos concrets, l'interí podria presentar al·legacions i no entraria dins el procediment disciplinari ordinari, que consideren "poc àgil" per als casos per als quals està pensat. Properament es redactarà un esborrany de proposta i es tractarà en Mesa Sectorial.

Segons van explicar, el procediment s'iniciaria a proposta del director i Inspecció decidiria si dur la instrucció endavant. Si fos així, es donaria a l'interí afectat l'oportunitat d'al·legar i resoldria la Direcció General de Personal. En cas que es resolgués que hi ha manca d'idoneïtat per a la docència, el nomenament quedaria sense efecte i suposaria l'exclusió a les llistes per al curs següent. S'informaria d'aquests casos a la Mesa Sectorial.

La directora general explicà que la mesura es preveu per a "14 o 15 casos localitzats" d'interins "amb un historial d'anys i anys", la tasca dels quals ha donat lloc a queixes de directors i famílies, i que "es van passant d'un centre a un altre". El tècnic jurídic de la Conselleria exposà que en cas d'aprovar-se aquest nou procediment s'hauran de modificar les bases que regulen les causes d'exclusió.

Els representants de la Conselleria van dir que els casos que volen resoldre amb aquest nou procediment no es poden solucionar amb el procediment disciplinari ordinari, però no explicaren per què, més enllà de considerar que aquest darrer "massa lent". 

Fins aquí el que explicaren els representants de la Conselleria. Les forces sindicals coincidírem que s'haurà d'analitzar molt detingudament la proposta un cop la tinguem per escrit, perquè posa en mans dels directors una arma que podria ser utilitzada per pressionar els interins. Haurem de veure també a quina mena de casos volen aplicar el nou procediment, com es justifica que no es puguin resoldre a través de la via ordinària, si es respecten totes les garanties jurídiques dels treballador, com es verifica que no pugui ser utilitzat per part de les directives per pressionar o penalitzar els docents per altres motius, etcètera. Us mantindrem informats.

dimecres, 14 d’octubre de 2015

Obert el tràmit per cedir les dades d'interins disponibles als centres concertats

La Conselleria d'Educació ha obert avui el tràmit per a interins per tal que aquests autoritzin o desautoritzin la cessió de les seves dades als centres concertats. El tràmit no interfereix en res a la situació actual de l'interí a les llistes.

Com ja us informàrem la setmana passada, la Conselleria anuncià a la MSE de dia 2/10/15 que enviaria un correu electrònic a tots els interins per tal que autoritzassin o no a la mateixa Conselleria per a que aquesta cedís les seves dades als centres concertats que ho sol·licitassin. Aquest correu no s'ha enviat i com que ja s'ha obert l'accés al tràmit telemàtic, és possible que ja no s'envii.

Segons la conselleria, "el procediment que se segueix és el següent: el centre concertat sol·licita candidats per a cobrir un lloc de feina determinat i la Conselleria d'Educació els facilita la llista d'interins disponibles que han autoritzat la cessió de dades i que compleixen amb els requisits pertinents"

La Conselleria recorda, a més, que "els centres concertats tenen els seus propis criteris de selecció i no segueixen l'ordre de prelació establert a la convocatòria d'interins de centres públics"

Hem de recordar també que en la baremació dels interins, l'experiència a la concertada merita la meitat que l'experiència a un centre públic.

A l'hora de realitzar el tràmit, us trobareu amb les següents passes:
 • Pantalla 1- només és informativa
 • Pantalla 2- s'ha de clicar sobre l'enllaç per poder accedir al tràmit
 • Pantalla 3- (no interactiva) hi apareixen el nom, llinatges i Dni de l'interí
 • Pantalla 4-és la pantalla d'autorització o desautorització, apareixen els vostres nom i llinatges, telèfon i e-mail. A sota, heu de seleccionar si autoritzau o no
 • Pantalla 5- podeu autoritzar el resum de les dades que autoritzau a cedir. Heu de clicar a "Envia la sol·licitud"
 • Pantalla 6- podeu desar el justificant del tràmit al vostre ordinador i el tràmit queda finalitzat.

dilluns, 28 de setembre de 2015

Convocades 15 noves places de professors especialistes

Al Boib núm. 141 de dissabte 26/9/15, Secció II, es publica la resolució per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no uiversitaris depenents de la Conselleria d'Educació, de les quals 11 corresponen a l'especialitat de Cuina i pastisseria.

Les places que s'oferten són les següents:

A l'Escola d'Art d'Eivissa
 • Especialitat: Tècniques del Metall (Forja artística)
Al CIEIP Son Serra (Mallorca)
 • Especialitat: Cor
A Formació Professional Específica
 • IES Isidor Macabich (Eivissa). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Sa Serra (Eivissa). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES S'Algarb (Eivissa). Mòdul de Comunicació alternativa (llengua de signes)
 • IES Marc Ferrer (Formentera). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Marc Ferrer (Formentera). Especialitat: Serveis de restauració
 • IES Juníper Serra (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Sureda i Blanes (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Alcúdia (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Calvià (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Guillem Colom Casasnovas (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Puig de Sa Font (Mallorca). Especialitat: Cuina i pastisseria
 • IES Maria Àngels Cardona (Menorca). 2 places de l'especialitat de Cuina i pastisseria

Podeu consultar el document complet del Boib, perfil de les places, barem de valorcació de mèrits, etc al següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10376/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació va des d'aquest dilluns 28/9/15 a divendres 2/10/15, ambdós inclosos.
Trobareu el model oficial de sol·licitud a l'annex 3 d'aquest Boib, a la web de la Conselleria http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=38 o al registre de la Conselleria d'Educació.
Pel que fa a la documentació a aportar, cal currículum i acreditació documental dels mèrits i requisits. No es tendran en compte els mèrits que no s'acreditin abans d'acabar el termini per presentar les sol·licituds ni els requisits que no es compleixin en la data final del termini.

Les sol·licituds seran examinades per una Comissió de Valoració formada pel cap de Servei de Secundària (com a president), el cap del Departament de Formació Professional, la cap de la Secció V i la cap del Negociat XIII com a vocals, a més d'un funcionari del Servei de Provisió Educativa com a secretari.

Un cop valorades les sol·licituds, es publicarà a la web de la Conselleria la llista provisional d'admesos i exclosos.
A partir de l'endemà d'aquesta publicació, s'obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar al·legacions i esmenar motius d'exclusió.
Posteriorment, es publicaran a la mateixa web les llistes definitives de persones admeses i excloses ordenades per puntuació i amb indicació de la causa d'exclusió si n'és el cas.
divendres, 4 de setembre de 2015

Primer procés d'adjudicació de substitucions per al curs 2015-16


Aquest divendres 4 de setembre s'obre el primer tràmit telemàtic ordinari del curs per accedir a substitucions. Podeu realitzar-lo a partir de les 15.00 h d'aquest divendres i fins les 12.00 de dilluns 7/9/15

És important participar-hi perquè a principi de curs sempre hi ha més places disponibles que durant la resta de l'any.
En tot cas, recordau que no és obligatori la participació ni seleccionar totes les places. Si hi participau, basta que seleccioneu una sola plaça o les que més us interessin.

Podeu accedir al tràmit des de la web de la Conselleria, aquí us deixam l'enllaç directe http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1502180941321822153291
A més d'accedir al tràmit podeu consultar-hi la vostra situació a les borses, totes les places disponibles, etc. També hi trobareu la presa de possessió.

A cada plaça s'indica la data d'incorporació; recordau que si se us adjudica una plaça a la vostra illa de residència, us hi heu d'incorporar en la data indicada i que si la plaça és a una altra illa teniu un marge de dos dies.

Sort!

dimarts, 11 d’agost de 2015

Publicades les llistes provisionals d'interins de pacte desplaçats i de no desplaçats amb adjudicacions provisionals

Seguint el calendaria previst, la Conselleria d'Educació ha publicat les llistes provisionals d'interins de pacte desplaçats, per una part, i d'interins de pacte no desplaçats amb la corresponent plaça, per l'altra.
Podeu consultar-les ambdues a la següent adreça
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1505051036291649015255

La previsió del nombre d'interins desplaçats ha anat una mica a l'alça respecte del que informà la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, havent-se desplaçat un total de 198 interins de pacte.

A l'enllaç anterior, també hi trobareu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació de tots els interins.

Recordau que, si heu de presentar reclamacions, dimecres dia 12 d'agost és l'únic dia en què podeu fer-ho ja que les llistes definitives pel que fa a interins de pacte desplaçats o no es publicaran aquest dijous 13 d'agost.dissabte, 8 d’agost de 2015

Adjudicades 984 places d'interins del pacte STEI-ANPE-Camps


La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va informar sobre les adjudicacions dels interins de pacte un cop acabada la mesa de negociació amb els comitès de vaga.

Segons va explicar, de 1318 interins s'han adjudicat 984 places dels blocs 1 i 2 (no desplaçats).

Dels 334 casos restants, n'hi ha 151 del bloc 3 (no desplaçats però amb canvi de funcions) que cal confirmar mitjançant procés telefònic.

Els interins de pacte desplaçats són de moment 183, una xifra que podria augmentar si els afectats pel canvi de funcions no accepten quedar al mateix centre.

La resta, fins arribar al total dels 1350 interins signants del pacte, han renunciat.

La setmana que ve es publicaran les llistes de desplaçats i no desplaçats.

dimarts, 28 de juliol de 2015

Es publica al BOIB l'eliminació de la preferència de titulació lingüísticaEl BOIB d'avui publica la modificació de les bases generals i de la convocatòria d'interins, per la qual s'elimina la preferència de la titulació de llengües estrangeres a l'adjudicació de places.

Bases generals:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10348/568498/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Convocatòria
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10348/568490/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Novetats al procés telemàtic de sol·licituds de places d'interins


Avui dematí ha tingut lloc a la Conselleria una explicació del procés telemàtic de sol·licitud de places d'interins, que presenta algunes novetats. Tot seguit teniu un resum de la informació que s'ha donat als sindicats. De forma general:

 • El procés s'obrirà divendres 14 d'agost a les 12h i acabarà dimarts 18 a les 23,59h.
 • L'accés al tràmit es pot continuar fent de manera anònima o amb nom i contrasenya.
 • El cas de pèrdua de contrasenya es pot recuperar a través del GESTIB.
 • L'accés de forma anònima es fa amb el nombre de registre o pre-registre. 
 • Dins el formulari de selecció de places, després d'introduir les dades personals, es poden fer canvis que es vulguin.

dissabte, 25 de juliol de 2015

Publicada la convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-16Resolució al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10347/568383/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Publicats els supòsits de substitucions urgents


El BOIB d'avui dissabte publica l'acord del Consell de Govern que estableix els supòsits en què es faran les substitucions de baixes sense esperar els 10 dies lectius. Seran aquests:

 • a) Als centres públics que imparteixen educació infantil i primària, les absències dels mestres de les escoles unitàries, dels tutors de les aules UEECO (unitat específica educativa de centre ordinari amb currículum propi), dels tutors d’educació infantil i d’educació primària, i dels mestres de suport.
 • b) Als centres públics que imparteixen educació secundària i formació professional, les absències dels professors amb més càrrega lectiva a la formació professional bàsica, dels professors de les especialitats en què només hi hagi un professor al centre d’una determinada assignatura, dels professors que imparteixen el quart curs d’educació secundària obligatòria, el segon curs de batxillerat o el segon curs dels cicles mitjà i superior de formació professional, dels tutors del primer cicle de l’ESO i del professorat adscrit al departament d’orientació.
 • c) Als centres públics d’educació especial, qualsevol professor absent.
 • d) Als centres públics d’educació d’adults, les absències dels professors que imparteixen cursos quadrimestrals d’ESPA (educació secundària per a persones adultes).
 • e) Aquells que puguin ocasionar greus disfuncions en el funcionament dels centres educatius.
De les peticions que es van fer durant la negociació, no s'hi han incorporat els casos dels mestres especialistes de Primària ni les baixes previstes amb antelació. 

Text de l'acord:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10347/568440/acord-del-consell-de-govern-de-24-de-juliol-de-201


dijous, 16 de juliol de 2015

Resum de la Mesa Sectorial de 15 de juliol: convocatòria d'adjudicacions, LOMCE i altresAquest dimecres s'ha duit a terme la primera Mesa Sectorial d'Educació amb la nova Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez Benítez per tal de revisar i modificar, si n'era el cas, l'esborrany de la resolució de la convocatòria d'adjudicacions de places per al curs 2015-16 que deixà redactada el cessat Antoni Vera.

dimarts, 23 de juny de 2015

Mesa tècnica d'adjudicació d'interins de divendres 19 de junyAdjudicacions de places curs 2015-16: informació de la Mesa tècnica de divendres 19 de juny sobre l'esborrany de la resolució que ha de convocar el procés d'adjudicacions. 

dimarts, 16 de juny de 2015

Publicades les llistes provisionals

Consultau-les aquí:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2374202&coduo=7&lang=ca

Antoni Vera: "Les quotes seran LOMCE, a no ser que el nou Govern decideixi el contrari"


Ahir va tenir lloc la Mesa Sectorial per tractar el calendari provisional d'adjudicacions per al curs 2015-16. Ha estat la darrera Mesa presidida per Antoni Vera, que s'ha acomiadat dels representants sindicals un cop acabada la sessió.

El calendari provisional quedaria de la següent manera:
 • Avui dimarts, 16 de juny: publicació de llistes provisionals d'interins admesos a les borses. S'obrirà un termini de 7 dies naturals des de l'endemà d'aquesta publicació per a reclamacions.
 • 23 de juny: publicació de llistes provisionals de comissions de servei concedides. S'obrirà un termini de 5 dies naturals des de l'endemà de la publicació per a reclamacions.
 • 3 de juliol: publicació de llistes definitives d'admesos d'interins i de comissions de serveis.
 • 13 i 14 de juliol: procés telemàtic de selecció de plaça dels funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari, reingressats, amb comissió de serveis i en expectativa.
 • 15 de juliol: adjudicació provisional als funcionaris de carrera.
 • 20 de juliol: publicació de la relació d'interins de pacte no desplaçats.
 • 24-29 de juliol: procés telemàtic de selecció de plaça dels funcionaris interins.
 • 31 de juliol: adjudicació d'interins

divendres, 8 de maig de 2015

Explicam el procés telemàtic per participar a la convocatòria de borses d'interins

Ahir la Conselleria va fer una demostració del procés telemàtic que comença avui dia 6 de maig i acaba dia 15 i que permet als interins formar part de les borses per al curs 2015-16. 

Vos explicam el procés amb una indicació passa a passa de com s'ha de completar.
Convocatòria per formar part de les borses d'interins per al curs 2015-16
Instruccions pas a pas per a completar el tràmit.

dilluns, 4 de maig de 2015

Novetats i punts foscos a la convocatòria de borses d'interins

Hem revisat a fons la convocatòria de les borses d'interins i hem trobat diverses novetats i punts foscos, com per exemple:
 • Continua sense especificar-se la titulació necessària per impartir matèries no lingüístiques en llengües estrangeres.
 • Torna el B2 i 12 mesos d'experiència per impartir francès, anglès i alemany als IES.
 • A la selecció d'opcions, els aspirants estan obligats almenys a sol·licitar una plaça d'alguna de les especialitats en les quals estan admesos i no estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud.
 • Es podrà ordenar les places de 1/2 jornada i de jornada completa mesclades.
 • Els interins de pacte podran renunciar sense penalització per motius sobrevinguts i excepcionals. 
 • A les places de llengües estrangeres, els filòlegs passen davant els d'humanitats amb titulació lingüística. 
Però n'hi ha més, així que analitzam tot seguit la resolució:

El Pacte d'estabilitat, paper banyat: els interins desplaçats poden quedar sense feina

Segons les Bases Generals del procediment de selecció d'interins docents, els interins de pacte desplaçats no tenen garantida la feina i el Pacte d'estabilitat signat per Camps amb els sindicats STEI i ANPE és, doncs, paper banyat. La Conselleria estableix que aquests interins queden com a "disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes, en l’ordre que els correspongui" (base Desena bis, punt 6) i que "Els aspirants a interins de pacte tenen preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferiment i en l’elecció de places a l’efecte d’adjudicacions, amb l’excepció dels aspirants interins de pacte desplaçats, als quals se’ls adjudicaran les places en l’ordre que els correspongui en funció de la seva puntuació a les borses." (base Onzena, punt 1)

La Conselleria ven com un acte de magnanimitat no substituir baixes durant 10 dies


Quina barra!! Després d'haver deixat sense substituir durant quatre cursos les baixes de 30 dies, més del que obligava Madrid, ara la consellera Riera ens vol fer creure que ens fa un gran favor rebaixant-ho a 10 dies lectius. I per si no bastàs el sarcasme, aquest "regal" ens el fan a un mes de les eleccions. Es pot esser més cínic?

Podeu llegir l'acord del Consell de Govern AQUÍ.


Torna a desaparèixer la llista de casos de substitució urgent

Per cert, recordau que el 12 de març vam denunciar que el director general d'Educació, Antoni Vera, havia fet desaparèixer la relació de casos excepcionals que donen lloc a una substitució urgent? A l'esborrany de la mesa sectorial de 9 de febrer hi eren, i el 2 de març, quan es va traslladar a la taula de negociació amb els comitès de vaga, s'havien esfumat. Ho podeu llegir AQUÍ

Quan l'esborrany va tornar a la Mesa Sectorial van tornar a sortir els set casos fil per randa, sense cap explicació per part de la Conselleria. Ho podeu veure AQUÍ.

Doncs bé, a la darrera taula de negociació amb els comitès de vaga el director general va dir que els set casos es llevarien per evitar possibles impugnacions per part de Madrid, i així ha quedat a l'acord del Consell de Govern. D'aquesta manera la Conselleria té les mans molt més lliures per decidir quan se substitueix o no per via d'urgència. Idò!

dimecres, 22 d’abril de 2015

Vera passa la piconadora a la Mesa Sectorial


Pel que llegim a Diario de Mallorca, Antoni Vera va passar la piconadora i els esborranys de la convocatòria d'interins queden tal qual, almanco en els aspectes més importants. Veurem el text definitiu al BOIB.
Pel que fa al "compromís" del director general de convocar els comitès de vaga, és una cançoneta que venim sentint des del 9 de febrer. Ara diu que els convocarà a menys d'un mes de les eleccions. Quina presa de pèl! Però, per qui ens ha pres?

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/04/22/licenciados-balears-humanidades-nivel-b2/1016633.html

dimarts, 21 d’abril de 2015

Contradiccions i punts foscos al darrer esborrany de la convocatòria d'interins

Avui dematí, 21 d'abril, s'han tractat en Mesa Sectorial les bases generals i la convocatòria de les borses d'interins. Al marge d'això, com ja hem explicat en un comunicat de premsa, UOB Ensenyament ha abandonat la Mesa en protesta per la marginació dels comitès de vaga i ha interposat denúncia a Inspecció de Treball contra la Conselleria per incompliment de la Llei de Relacions de Treball. Tot i així hem revisat a fons els darrers esborranys i les modificacions que s'hi han introduït, i hi hem detectat contradiccions, discriminacions i punts foscos. Per exemple: 
 • La prioritat dels filòlegs d'estrangeres davant altres titulacions.
 • El conflicte previsible dels interins de Pacte desplaçats.
 • La situació tercermundista provocada per la "reserva de plaça".
Caldrà veure com queda tot això als textos definitius. Pel que fa a l'esborrany de la convocatòria de comissions de serveis, que també era a l'ordre del dia, en parlarem properament.

Hem distribuït la informació en aquests capítols:
 1. Sobre les Bases Generals del procediment de selecció
 2. Sobre la convocatòria per al curs 2015-16
 3. Contradiccions entre el Pacte, la convocatòria i les bases generals
 4. Problemes del concepte "reserva de plaça",
a més del document final "Evolució dels requisits de titulacions d'idiomes".

Anem a pams perquè n'hi ha per mirar-s'ho amb calma.

dimarts, 31 de març de 2015

Convocatòria extraordinària d'interins de Francès per a IES i EOI

S'estableix un període de 3 dies naturals (26, 27 i 28) per presentar sol·licituds a Registre de Conselleria. En finalitzar aquest termini, el Director General ha de dictar resolució per aprovar les llistes provisionals d'admesos i exclosos.
Des de l'endemà d'aquesta resolució s'obrirà termini de tres dies naturals per esmenar causes d'exclusió. Després es publicaran a dgpdocen.caib.es les llistes definitives.
Consulta aquí el BOIB 26/03/15

divendres, 27 de març de 2015

UOB defensa els acords de l'Assemblea de Docents a la Mesa Tècnica de borses d'interins


Avui dematí ha tingut lloc la Mesa Tècnica per analitzar l'esborrany de resolució de la convocatòria per formar les borses d'interins. UOB ha defensat els acords de l'Assemblea de Docents, tal com es va comprometre, i els continuarà defensant a la Mesa Sectorial on es decidiran els termes definitius de la convocatòria.

Com a assessora i en representació del comitè de vaga de l'Assemblea ens ha acompanyat na Macu Tomàs, a qui volem agrair les seves aportacions en defensa del col·lectiu de companys interins. Properament informarem dels aspectes més rellevants d'una reunió que ha durat cinc hores i mitja.

Tot seguit reproduïm l'escrit que UOB ha lliurat als representants de l'Administració, signat pels seus representants.

dimecres, 18 de març de 2015

Cas conflictiu al procés telemàtic

(Publicat ahir al Blog d'UOB Ensenyament)
Les primeres adjudicacions de places a través del nou procés telemàtic han comportat com a mínim un cas conflictiu: un dels participants s'ha trobat que la plaça que havia sol·licitat l'han adjudicada a una persona que no era a la llista de disponibles. UOB ha exposat el cas a la Conselleria, que ho ha atribuït a un error del programa. Segons ens han explicat, el cessament de la persona a qui s'ha adjudicat la plaça va ser comunicat dins el termini corresponent, però no va aparèixer a la llista per una errada del sistema i no va poder participar al procés telemàtic. Finalment l'accés es va desbloquejar i dilluns va poder fer la sol·licitud de la plaça, que se li va adjudicar perquè tenia major puntuació.
El cap de servei de Primària s'ha compromès a fer l'expedient corresponent de les disfuncions que puguin sorgir amb l'aplicació del nou procés i a posar-lo a disposició dels interessats per a la seva consulta.