dimarts, 28 de febrer de 2017

dilluns, 27 de febrer de 2017

Instruccions per a realitzar el tràmit per formar part de les borses d'interins 2017-18

Atenció! El termini de realització del tràmit telemàtic per a puntar-se a les borses d'interins per al curs 2017-18 romandrà obert entre el 2 i el  22/3/17, ambdós inclosos.
Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hi hàgiu accedit des del Portal del Docent Interí de la web de la Conselleria.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Es pot accedir al tràmit mitjançant usuari i contrasenya (els mateixos que per accedir al Portal del Personal o al Gestib) o bé de manera anònima, en aquest darrer cas, es distingirà entre les persones que hagin estat a borses al curs 2016-17 i les que no. anem a veure quines pantalles us trobareu en cada cas.


  • SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA

Pantalla 1
És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic i la política de privacitat. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2
És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3
Aquesta és la pantalla de les dades personals.
Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes.
Les dades personals que es deixin registrades en aquesta pantalla seran les que usarà la direcció General de Personal docent durant tot el curs 2017-18 si l'interessat no les torna a modificar quan, més endavant, realitzi el tràmit de presa de possessió quan se li hagi adjudicat una plaça.
En cas de tenir alguna discapacitat o minusvalia, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar. També es demanarà si la incapacitat és permanent o no. En cas que no ho sigui, s'haurà d'especificar fins a quina data s'ha certificat que es doni la incapacitat.

Pantalla 4
En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.
Si l'interí és de Pacte, se li permetrà clicar a la "renúncia expressa al pacte"; si hi renuncia, no tendrà l'obligació de seguir ocupant la plaça que té en el curs actual 2016-17 i podrà modificar l'elecció d'illes, tipus de jornada, etc. tant a l'alça com a la baixa.
Si l'interí de Pacte no renuncia a la seva condició, en canvi, només podrà modificar la selecció a l'alça, és a dir, no podrà marcar menys opcions de les que tenia marcades a la borsa del curs 2016-17.

Pantalla 5
Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l'apartat de formació.
Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies a un centre educatiu i, per tant, han estat tutoritzats. Així, la informació d'aquesta pantalla només apareixerà a aquells interins tutoritzats o a aquells per als qui la conselleria preveu que hauran aconseguit la tutorització abans del 22/3/17 (darrer dia per apuntar-se a les borses)
En aquest apartat, tendreu l'oportunitat d'afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui. És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria els cursos que hagin acabat abans del 22/3/17. Si ara mateix us trobau fent un curs que acabi abans d'aquesta data, l'heu d'afegir i, en haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 22/3/17, és a dir, mentre estigui obert el tràmit), n'heu d'entrar dues còpies al registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 6
Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.

Pantalla 7
És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podríeu impartir segons noves titulacions que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:
-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions.
-Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 22/3/17.

Pantalla 8
Hi trobareu la informació sobre la Capacitació del Català i la Formació Pedagògica.
Se us indicarà quins d'aquests requisits teniu i quins no.
En cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 22/3/17, us trobareu que apareixereu a les llistes d'exclosos de les borses per al curs 2017-18. Així i tot, si heu aconseguir la titulació que us falti, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19.

Pantalla 9
En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l'experiència acumulada.
Si sou interins I, s'hi us detalla tota l'experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s'hi us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els 30 dies necessaris per ser tutoritzats.
Si teniu experiència a un centre concertat pendent d'acreditar o que no us apareix en aquesta pantalla, i voleu acreditar-la perquè us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de marcar la casella "estic en desacord...". Si no clicau aquesta casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d'entrar al registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s'indiqui els anys, mesos i dies treballats, a més del certificat de vida laboral i del certificat d'empresa, tot dirigit a la Direcció General de Personal Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a aquesta convocatòria de borses.


Pantalla 10
Aquesta pantalla és una novetat de l'any passat causada per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si no realitzau l'autorització, podreu continuar i acabar el tràmit sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.
Recordau que si a més no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
En cas que l'interí no autoritzi la conselleria a demanar la Certificació, podrà entregar-la ell mateix en el termini de reclamacions que s'obrirà entre les llistes provisionals i les llistes definitives d'admesos i exclosos. En cas que la Certificació no sigui presentada abans del 22/3/17, l'interí quedarà exclòs de les borses durant el curs 2017-18.


Pantalla 11
És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.


Pantalla 12
Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2017-18


  • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17
Pantalla 1
Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, s'enviarà a aquest correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
L'usuari és una "x" seguida del vostre número de DNI i la contrasenya serà el codi que haureu rebut al vostre correu electrònic.

Pantalla 3
 Se us indicarà que s'ha enviat al vostre correu el codi de seguretat i que aquest només serà vàlid par al dia mateix.
Si no acabau el tràmit el mateix dia en què se us enviï el codi, haureu de tornar a començar al següent dia seguint les instruccions d'aquest apartat per tal que se us enviï un nou codi.

Pantalla 4
Arribareu a la pantalla general d'inici del tràmit on hi haureu d'introduir l'usuari i la contrasenya

Pantalla 5
Entrareu a la pantalla on hi trobareu les vostres dades personals.
A partir d'aquí haureu de realitzar el tràmit seguint les instruccions de l'apartat anterior (accés al tràmit mitjançant usuari i contrasenya, vegeu més amunt)


  •   SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17
Un cop hàgiu accedit al tràmit des del Portal del Docent Interí (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

Pantalla 3
Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que haureu d'anar clicant a "Afegeix titulacions" i a "Afegeix funcions" però no se us permetrà introduir formació.
En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat.

  • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2017-18 un cop aquesta s'hagi publicada.

TEXT DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LES BORSES
La convocatòria toca sortir publicada al BOIB aquest dimarts 28/2/17,us la farem arribar tot d'una que sigui pública i us recomanam que la llegiu.

Per a qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.divendres, 17 de febrer de 2017

Èxit d’UOB! La Conselleria inclou a l’Annex IV les titulacions que vàrem reclamar per impartir Català, Anglès, Alemany, Ebenisteria artística i altres


El mes passat denunciàrem públicament mitjançant una roda de premsa que la Conselleria impedia impartir docència a professors illencs amb titulacions vàlides però els deixava matricular-se al Màster en Formació del Professorat de la UIB. Dilluns passat, a la Mesa Tècnica d’Educació, l’Administració reconeixia per primera vegada la necessitat de treballar en la revisió de tot l’Annex IV i, a la Mesa Sectorial d’ahir, la Directora General explicà la intenció de sol·licitar a Madrid una reunió per tractar aquest tema de titulacions i especialitats a nivell estatal i la possibilitat que el Ministerio elabori un nou Reial Decret sobre titulacions i docència per tal que l’accés que aquestes donen a les diferents especialitats sigui uniforme a tot l’Estat.

La Direcció General de Personal Docent finalment ha acceptat validar i incorporar a l’annex IV de la Convocatòria d’interins 2017-2018 les següents titulacions: Grau en llengües i literatura modernes, Grau en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura, Grau en Estudis de Català i Espanyol, Títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en ebenisteria artística...

Tots els afectats que s’adreçaren a UOB per denunciar aquesta injustícia no hauran d’esperar al proper curs per a poder començar a impartir les matèries reclamades, bona part de les funcions se’ls han activat manualment i properament se’ls activarà la resta. 

Capacitació de català: obert el termini d'inscrició al FOLCTot el professorat necessita la capacitació de català per a poder impartir classes als centres de les I.B.

Aquest requisit és imprescindible per no quedar exclòs de les borses d'interins.

La UIB obre el termini d'inscripció al Pla de formació lingüística i cultural (FOLC) del 21/2/17 al 10/3/17 per tal d'obtenir la capacitació

Per a més informació facilitada per la UIB, clicau AQUÍ
Per a informació més detallada al nostre blog, clicau AQUÍ

dimecres, 15 de febrer de 2017

CONVOCATÒRIA D’INTERINS 2017-2018


Es preveu que el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 22 de març de 2017, ambdós inclosos.

Enguany la puntuació màxima continuarà essent de 30 punts en l’apartat de formació acadèmica i activitats de formació. És de cara al curs 2018-2019 quan es podria modificar el barem però prèviament s’hauria de negociar en Mesa Sectorial.

dimarts, 14 de febrer de 2017

MESA TÈCNICA D’EDUCACIÓ DE DIA 13 DE FEBRER


Dilluns dia 13 de febrer de 2017 a les 10:00h va tenir lloc la Mesa Tècnica d’Educació per tractar el 1r Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 1). Dijous 16 de febrer de 2017 a les 10:30h tindrà lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractarà el 2n Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 2), entre altres temes. La setmana que ve hauria de sortir publicat en el BOIB la Convocatòria d’interins del curs 2017-2018. En principi, el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos.

A continuació ens centrarem només amb l’Annex 1 de l’esborrany de la convocatòria que és on s’expliquen les bases específiques:

EXCEPCIONALITATS DE TITULACIÓ

· La Conselleria ha unificat els criteris i terminis de cara a ocupar places del cos de professors tècnics de formació professional, de qualsevol especialitat no lingüístiques i de les especialitats Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària.

· Els aspirants que vulguin acollir-se a l’excepcionalitat hauran de seleccionar, en la sol·licitud de participació de la convocatòria d’interins, les especialitats en què volen ser admesos per aplicació de l’excepció i també hauran de seleccionar totes les especialitats en què poden ser admesos d’acord amb la seva titulació segons l’annex 4 (en el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració ho farà d’ofici).

· En el procés d’adjudicació de destinacions provisionals han de seleccionar per a cada cos en primer lloc totes les places disponibles a què poden optar, d’acord amb les especialitats i illes en què figuren com a admesos en les borses per aplicació de l’annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud. En el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració també ho farà d’ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què poden optar per aplicació d’aquesta excepció.

· És molt important tenir en compte que s’adjudicarà seguint l’actual ordre de grups establert.

Mirau el següent exemple per evitar mals entesos:

“Ja hem seleccionat totes les places a que podem i volem optar. El programa informàtic ens intenta adjudicar una plaça del Grup A (Mestres) d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 però no en troba cap disponible i passa a intentar adjudicar-nos una plaça del mateix grup A, en aquest cas d’una especialitat per aplicació de l’excepció, tampoc en troba cap. A continuació, aplica el mateix criteri però en aquest cas dins el grup B (Secundària), intenta adjudicar una plaça d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 i com que tampoc en troba cap de disponible passa a intentar adjudicar-nos una plaça d’una especialitat per aplicació de l’excepció; després dins el grup C fa el mateix i és on finalment ha trobat (o no) una plaça disponible.”

· Hem de tenir en compte que les excepcionalitats per ocupar places de les especialitats d’Alemany, Anglès o Francès de Secundària i les d’Alemany, Anglès, Àrab, Francès, Italià, Rus o Xinès d’EOI no han sofert canvis i en aquests casos, per tant, els criteris i terminis no s’unifiquen amb les demés. L’Administració ha explicat que això es deu a que no hi ha suficient gent per a cobrir aquestes places i per això, sovint, s’acaben obrint convocatòries extraordinàries i d’especialistes.

ACCÉS ANÒNIM A L’APLICACIÓ

· Com bé sabeu, l’accés a l’aplicació per emplenar la sol·licitud per participar a la propera convocatòria d’interins, es pot fer de tres maneres distintes:

-Mitjançant DNI electrònic o un certificat digital reconegut

-Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Universitat

-Anònimament

· En aquest darrer, accés anònimament, hem de destacar algunes novetats: Enguany, si s’accedeix anònimament i l’aplicació detecta l’existència, en la base de dades de la Direcció General de Personal Docent, d’una adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada, li hi enviarà un correu electrònic que inclou un codi de seguretat de quatre dígits, imprescindible per continuar amb la tramitació telemàtica. L’assistent de tramitació de l’aplicació informarà a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.
Amb això, es pretén que unes 2.600 persones no hagin de tornar a presentar el DNI, recordem que fins ara els que havien accedit anònimament havien de tornar a presentar el DNI.
I què passa si una persona ha canviat de correu electrònic? L’Administració ens va dir que era responsabilitat de la persona si havia canviat el correu i que tenia el deure de notificar-ho a l’Administració.

DISCAPACITATS

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de fer constar aquesta condició quan emplenin la sol·licitud de participació de la convocatòria. Com a novetat, el certificat acreditatiu que hauran d’adjuntar s’ha d’haver expedit amb posterioritat a l’1 de gener de 2014. Presentar l’esmentat certificat acreditatiu implica poder accedir a les places reservades.

TERMINI PER APUNTAR-SE A LES BORSES 

En principi, el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març. Enguany serà tan prest per què la Conselleria d’Educació i Universitat durant els propers mesos començarà a fer la mudança i també per què no volen que aquest procés es solapi amb els demés que vendran, com per exemple el d’oposicions.

NORMES ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ D’OPCIONS

· A l’hora d’emplenar la sol·licitud, a més de les dades personals i de les dades a efectes de comunicació i notificació, és obligatori triar, al menys, una especialitat i una illa a jornada completa.

· Les persones que figurin admeses a les borses podran modificar la seva opció d’illes, d’itinerància, de mitja jornada, les funcions a les quals volen optar i les places d’especial dificultat. En aquest sentit, els aspirants amb una plaça d’estabilitat únicament podran ampliar opcions a la seva sol·licitud, mai reduir les que ja van seleccionar el curs 2016-2017, excepte que renunciïn a la seva condició de funcionaris interins de pacte.

· Els interins de pacte desplaçats hauran de marcar obligatòriament totes les places a què puguin optar però els que hagin renunciat al pacte (poden renunciar en la mateixa sol·licitud) no hi estaran obligats i també podran modificar les seves opcions.

BORSA ÚNICA

· Hem tornat a demanar que hi hagi una borsa única en compliment a l’acord de l’Assemblea de Docents. L’administració ens ha respost que per part seva no hi veuen cap inconvenient, sempre i quan tots els sindicats estiguin d’acord en tornar a la borsa única.

· Recordem que actualment la borsa es divideix en 4 grups:

-Grup A: Cos de mestres

-Grup B: Cos de professors d’ensenyament secundari

-Grup C: Cos de professors tècnics de formació professional

-Grup D: Cos de professors d’EOI, de música i arts escèniques, d’arts plàstiques i disseny

· A l’hora d’adjudicar les places, encara que el docent les mescli, el programa informàtic les adjudica en aquest ordre: primer intenta adjudicar una plaça del Grup A, si no pot, passa al Grup B i així successivament.

TUTORITZACIÓ

La tutorització ha d’acabar, com a data límit, el darrer dia que es té per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria. Per tant, si no hi ha cap canvi de darrera hora, el dia 15 de març de 2017.

INSTERINS “S” 

En primer lloc, des d’UOB, vàrem demanar compensar als afectats per antiguitat: aplicar una compensació mitjançant una disposició transitòria. Vàrem fer saber que els sindicats que assistiren a la darrera reunió sobre el tema encara no ens han informat del que es va parlar i acordar. Insistirem en que aquests docents necessiten una solució i la resposta va ser que no ho faran de cara al proper curs i que això ja quedarà solventat en el curs 2018-2019 quan es baremi a tothom.

Un cop constatada la negativa, vàrem demanar que, al menys, qui tengui acumulats 30 dies d’experiència docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de l’Administració eductiva anteriors a l’1 de setembre de 2008 es considerin tutoritzats per què part d’aquests interins “S” puguin ser baremats. La resposta va ser la mateixa: esperar al curs 2018-2019.

DISPONIBILITAT I NO DISPONIBILITAT

· Els aspirants poden triar si volen estar disponibles o no disponibles. Els aspirants que es situïn voluntàriament com a no disponibles es mantindran en aquesta situació per al trimestre escolar en curs. Quan aquests aspirants vulguin passar a la situació de disponible a les borses ho han de sol·licitar a través del programa telemàtic que habilita a aquest efecte amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte de l’acabament del trimestre escolar en qüestió.

· Dates en què s’inicien i finalitzen els trimestres escolars per al curs 2017-2018:

-Primer trimestre escolar: de l’1 de setembre de 2017 al 22 de desembre de 2017

-Segon trimestre escolar: del 23 de desembre de 2017 al 28 de març de 2018

-Tercer trimestre escolar: del 29 de març de 2018 al 30 de juny de 2018

RENUNCIA JUSTIFICADA

El canvi més important a destacar és que com a excepció, i només en el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions, l’aspirant podrà renunciar, pel fet de no estar capacitat per impartir-la, a la plaça oferta si aquesta té un caràcter eminentment pràctic i pertany a mòduls dels cicles formatius de formació professional o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments superiors d’art. En aquest cas, l’aspirant serà exclòs de l’especialitat a la qual hagi renunciat.

RESERVA DE PLAÇA

· A efectes pràctics és el mateix la reserva de plaça que l’ajornament de la presa de possessió. La reserva de plaça implica poder fer la presa de possessió més endavant i mentrestant anar puntuant des del primer dia.

· Per tant, si un interí amb nomenament fins a 31 d’agost es troba en aquesta data gaudint d’un permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, i se li adjudica una plaça vacant amb efectes d’1 de setembre del mateix any, podrà acceptar el nomenament a la plaça adjudicada i ajornar la presa de possessió fins la finalització del permís. Aquest temps se li computarà a efectes de serveis prestats i d’experiència docent.

· Cal recordar que per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, s’ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits esmentats anteriorment.

A TENIR EN COMPTE! 

ANNEX 3 - BAREM DE MÈRITS 

Del barem, annex 3 de la convocatòria, la Conselleria va deixar clar que no es modificarà res fins el curs 2018-2019. De manera que el barem de la convocatòria d’enguany serà igual que el de l’any passat.

ANNEX 4

Pròximament traurem una nota explicant les novetats!