dimarts, 12 d’abril de 2016

Instruccions tràmit telemàtic per a la inscripció a borses d'interins, del 13 al 29 d'abril

Interins! És hora d'apuntar-se a les borses si es vol tenir la possibilitat d'ocupar una plaça docent durant el curs 2016-17. Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria, a partir de la qual començaria de zero com a interí S.

El termini per apuntar-s'hi mitjançant el tràmit telemàtic que trobareu a la web de la Conselleria d'Educació s'obre aquest dimecres 13/4/16 i es tanca el 29/4/16.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hàgiu accedit al tràmit des de la web de la Conselleria.
Si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, el tràmit es tancarà sol i l'haureu de tornar a començar.

Pantalla 1
Aquesta és la pantalla de les dades personals.
Si heu accedit al tràmit anònimament, haureu d'emplenar els diferents apartats (nom, llinatges, adreça...).
Si hi heu accedit amb D.N.I. electrònic o mitjançant usuari i contrasenya, ja apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes.
Si teniu un grau de minusvalia, també trobareu un apartat on indicar-ne el percentatge. Si aquest percentatge supera el 33%, haureu de presentar, abans de dia 29/4/16 la documentació que ho acrediti.

Pantalla 2
S'hi us indicarà si estau habilitats o no d'alguna titulació lingüística per a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Si se us indica que no hi estau però teniu la titulació de B2, C1 o C2 i us interessa habilitar-la, encara hi sou a temps: heu d'entregar la certificació del nivell al registre de la Conselleria, dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent sol·licitant que se us habiliti, emplenant el model de sol·licitud , i que se us reconegui en aquesta convocatòria de borses.
Si ja estau habilitats i, així i tot, el tràmit us indica el contrari, no cal que torneu a demanar l'habilitació a la Direcció General de Formació Preofessional i Formació Permanent sinó que haureu d'entrar a registre una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que se us reconegui l'habilitació que teniu en aquesta convocatòria de borses.
En aquesta mateixa pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places a centres d'especial dificultat.

Pantalla 3
Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l'apartat de formació, sempre i quan sigueu interins I. Els interins S passen directament a la pantalla 4.
En aquest apartat, tendreu l'oportunitat d'afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui. És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria els cursos que hagin acabat abans del 29/4/16. Si ara mateix us trobau fent un curs que acabi abans d'aquesta data, l'heu d'afegir i, en haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 29/4/16, és a dir, mentre estigui obert el tràmit), n'heu d'entrar dues còpies al registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 4
Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i també haureu de fer les mateixes gestions indicades al punt anterior al registre de la Conselleria.

Pantalla 5
És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les noves titulacions que hàgiu pogut afegir a la pantalla 4 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:
-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què volgueu poder accedir en les adjudicacions.
-Les especialitats que no volgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria i fer les passes indicades a la pantalla 3.

Pantalla 6
És la pantalla que us indica si teniu els coneixements adequats de la Llengua Catalana que es demanen com a requisit per formar part de les borses. Si no els teniu, també els haureu d'acreditar. En aquest cas, el termini per acreditar-los serà fins al 13/7/16 (si voleu poder participar de les adjudicacions de l'estiu) o entre l'1/9/16 i el dia en què es publiqui la convocatòria de borses de l'any que ve per al curs 2017-18.

Pantalla 7
En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l'experiència acumulada.
Si sou interins I, s'hi us detalla tota l'experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s'hi us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els 30 dies necessaris per ser tutoritzats. Segons la convocatòria, "tenen la possibilitat de superar el procés de tutorització [de cara a les adjudicacions per al curs 2016-17] els funcionaris interins docents als quals s'adjudiqui, abans del darrer dia de presentació de sol·licituds d'interinitat per al curs 2016-17, una vacant, una vacant sobrevinguda, una substitució d'una durada prevista de tot el curs escolar o substitucions per un període de 30 dies o més durant el curs escolar 2015-16".
Si teniu experiència a un centre concertat pendent d'acreditar amb la presentació del contracte, també se us indicarà en aquesta pantalla. Si la voleu acreditar perquè us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de marcar la casella "estic en desacord...". Si no clicau aquesta casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d'entrar al registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s'indiqui els anys, mesos i dies treballats dirigida a la Direcció General de Personal Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a aquesta convocatòria de borses.

Pantalla 8
Aquesta pantalla és una novetat causada per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si no realitzau l'autorització, podreu continuar i acabar el tràmit sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17.

Pantalla 9
És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 10
Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per acreditar el percentatge de minusvalia.

Pantalla 11
És la darrera pantalla.
Us permet accedir a un resum de les titulacions, les funcions, si heu autoritzat o no la Conselleria per a sol·licitar la Certificació negativa (pantalla 8), etc.
Clicau a "Envia la sol·licitud" i haureu acabat el tràmit. Si no es clica a "Envia la sol·licitud", el tràmit no es considera realitzat ni vàlid.


CALENDARI
Un cop acabat el termini per a realitzar el tràmit (29/4/16) la Conselleria publicarà les llistes provisionals d'admesos i exclosos i s'obrirà un termini de 7 dies naturals a partir de l'endemà en que s'hagin publicat per tal d'esmenar certes causes d'exclusió o per presentar determinades titulacions.

BOIB: Convocatòria borses interins 16-17.

Continuarem informant.


dimecres, 6 d’abril de 2016

Mesa sectorial de convocatòria de borses d'interins per al curs 2016-17


A la mesa sectorial de dilluns 4/4/16, es continuaren revisant alguns punts de la convocatòria a borses que havien quedat pendents a la mesa de dijous 31/3/16.

En resum els representants sindicals van demanar per unanimitat:
 • retirar l'apartat sancionador de les bases generals (la Conselleria ho consultarà amb els serveis jurídics). Recordam que UOB no donà la seva aprovació a les bases generals perquè no inclouen les peticions acordades per l'Assemblea de Docents.
 • mantenir les excepcionalitats per impartir matèries (la Conselleria ho farà de forma restringida, adjudicant primer les especialitats a què es té accés per titulació).
Es podrà passar voluntàriament a no disponible en qualsevol moment si no es té plaça adjudicada, i tornar a disponible amb efectes al trimestre següent.

La inscripció serà del 13 al 29 d'abril.
Us ho explicam en detall a continuació:


CONSEQÜÈNCIES DE L'EXCLUSIÓ DE BORSES

A la petició de tots els sindicats que l'exclusió per falta greu o molt greu no representi un temps d'exclusió (2 o 4 cursos respectivament) superior que per a la resta de causes d'exclusió (1 curs) per tal de no duplicar penalitzacions ja dutes a terme mitjançant règim disciplinari, la resposta de la Conselleria ha estat eliminar de l'esborrany de la convocatòria a borses aquesta referència concreta  substituïnt-la per una referència general al que indiquen les Bases generals, que estableixen exactament la mateixa diferenciació que la referència eliminada, de manera que el problema queda sense solucionar a l'espera dels resultats de l'informe jurídic que la Conselleria ha sol·licitad sobre aquest aspecte.

Si aquest informe determina que per a qualsevol causa el temps d'exclusió sigui d'un curs, aleshores la Conselleria publicaria al Boib una Resolució que modificàs les Bases generals.
Des de UOB volem deixar constància del fet que, a la darrera mesa sobre les Bases generals (11/3/16) fórem l'únic sindicat que no donà el vist-i-plau al segon esborrany de les Bases i ens sorprèn, per tant, que la resta de sindicatsreaccioni ara, quan aquestes Bases ja es publicaren al Boib del 17/3/16.


BAREM DE MÈRITS

 • Experiència docent a universitats
Tal com s'acordà a l'assemblea d'interins del 21/3/16, UOB tornà a demanar que l'experiència docent a universitats privades computi la meitat que l'experiència a universitats públiques; recordem que la Conselleria s'hi havia avingut a la MSE del 31/3/16 però que encara no ho hem vist escrit.
Aquest dilluns 4/4/16, la Conselleria ratificà que establiria aquesta diferència de barem però que això implicarà que els interins que hagin presentat la documentació acreditativa d'aquesta experiència, l'hagin de tornar a presentar abans que acabi el termini d'inscripció a borses (29/4/16).
A tal efecte, l'interessat s'ha d'assegurar que a les acreditacions expedides per la universitat corresponent o al contracte laboral de treball, s'hi especifiqui la següent informació:
     - categoria en la qual es desenvoluparen els serveis (adjunt, auxiliar, associat, etc.) segons la nomenclatura de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU) tant en el seu primer redactat com en la posterior modificació.
     - anys, mesos i dies treballats.
 • C2 de català
A la MSE del 31/3/16 i sobre la diferència de puntuació entre un C2 de català emès per l'EOI (5 punts) i un C2 de català emès per la junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventud, l'EBAP o l'IEB (2,5 punts), la Conselleria ens remeté a l'Ordre de 21 de febrer de 2013 dient que aquesta indica que el B2 d'EOI correspon al C2 de les altres entitats.

Un cop consultada l'Ordre, continuàvem sense tenir clar aquest aspecte i, en aquesta darrera mesa, tornàrem a demanar explicacions. D'aquestes explicacions només aclarírem que la Conselleria dóna preferència a incentivar els interins a assolir titulacions de règim especial (EOI, Conservatori...) front a titulacions emeses per altres tipus d'entitats. La Conselleria digué que ens donarien hora per explicar-no el tema amb més profunditat.


HABILITACIÓ DE TITULACIONS LINGÜÍSTIQUES
És important recordar que qualsevol interessat en habilitar les titulacions lingüístiques de B2, C1 o C2 ho ha de fer abans de dia 29/4/16 usant el model de sol·licitud el qual, un cop emplenat, s'ha d'entrar al Registre de la Conselleria dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Si algú que ja es troba habilitat no té interès en impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera, segons la Conselleria, no cal que es deshabiliti, basta que no faci ús de la seva habilitació.


RESERVA DE PLAÇA
 Els aspirants que renunciïn de forma justificada per malaltia o maternitat a la plaça que se'ls hagi adjudicat, podran optar, en el seu escrit de renúncia, perquè se'ls reservi la plaça, la qual serà coberta per un substitut mentre es mantingui la causa que dóna lloc a la reserva; la finalització dels fets de causa, s'ha de comunicar per escrit a l'Administració i determinarà la incorporació de l'aspirant a la plaça reservada.

En el cas de malaltia, la plaça es reservarà fins al primer dia lectiu (inclòs) del darrer trimestre escolar. En el cas de maternitat, embaràs o equivalent, es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que originaren la reserva.

El concepte de "reserva de plaça" no suposa cap diferència pràctica amb el concepte de "ajornar la presa de possessió" i, en qualsevol cas, es puntua per experiència docent en el barem de mèrits.


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ
La Conselleria inclourà al redactat definitiu de la convocatòria per formar part de les borses la següent explicació sobre les excepcionalitats:
"La fonamentació d'aquestes excepcions és, en essència, la mateixa: les convocatòries, d'un any a l'altre, han sofert modificacions en les titulacions exigides, la qual cosa hauria originat que aspirants amb una experiència docent presumiblement satisfactòria en especialitats a les que, per la seva titulació, varen poder optar, deixarien de ser admesos en aquestes especialitats. Per això, les diferents excepcions procuren valorar aquesta experiència docent desenvolupada en períodes concrets i equiparar-la al requisit de titulació, això sí, impedint que nous aspirants sense la titulació accedeixin a una especialitat que ja no admet com a requisit de capacitació una titulació concreta. L'anterior es completa amb la voluntat de l'Administració de limitar, reduir i finalment extingir progressivament les excepcionalitats, introduïnt períodes transitoris per a què els aspirants afectats puguin obtenir una titulació adequada o reconduint els aspirants a especialitats o funcions per a les quals sí tenen la titulació requerida."
 • Pel que fa a l'excepció que permetia accedir a quasevol especialitat manco les lingüístiques i que fou eliminada del primer i del segon esborrany de la convocatòria, després de la petició unànime de tots els sindicats que aquesta excepcionalitat no sigui eliminada, la Conselleria ha reincorporat l'excepció amb les condicions que ja s'incloïen a la convocatòria anterior:
a) haver estat nomenat entre el 1989 i el 2013 de la mateixa especialitat que se sol·licita i haver-hi prestat serveis un mínim de 12 mesos.
b) haver format part de les borses en el curs 2012-13 i haver prestat servei en l'especialitat que se sol·licita, en el curs 2011-12 o 2012-13
c) no haver estat sancionat per falta greu o molt greu.

I hi ha afegit unes noves condicions amb la següent redacció (les negretes no són originals):
"Els aspirants que acompleixin les condicions esmentades i vulguin acollir-se a aquesta excepció han de seleccionar, en la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, les especialitats o funcions en què vulguin ser admesos per aplicació d'aquesta excepció. També han de seleccionar totes les especialitats o funcions en què puguin ser admesos d'acord amb la seva tiutlació i, cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les seleccionarà d'ofici.
A més, en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, han de seleccionar, en primer lloc, totes les places disponibles a què puguin optar, d'acord amb les especilitats o funcions i illes en què figurin com a admesos en les borses per l'aplicació de l'annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud pel que fa a les places a mitja jornada, itinerants i/o d'especial dificultat. Cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les seleccionarà d'ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què puguin optar per aplicació d'aquesta excepció.
Només en el cas que en aquest procés l'aspirant no obtingui cap de les places seleccionades per tenir la titualció exigida en l'annex 4, se li adjudicarà una plaça en especialitats o funcions objecte d'aquesta excepció, sempre que els hi correspongui per ordre de puntuació.
Si en aquest procés no opté cap plaça, en el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions podrà seleccionar, si hi participa, places a què pugui optar, sigui per aplicació de l'excepció sigui per aplicació de l'annex 4.
En el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions se li oferiran totes les places a què pugui optar."


CALENDARI
Recordau que, si no s'indica el contrari, la convocatòria i el tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins per al curs 2016-17 estaran oberts del 13 al 29/4/16.

Aquest dijous 7/4/16 la Conselleria oferirà als sindicats una demostració del procés telemàtic; us en farem arribar una explicació detallada.

Podeu consultar AQUÍ la nota de premsa que tragué la Conselleria sobre aquesta mesa de dia 4/4/16.
Si voleu ampliar informació sobre els processos que afecten els interins, trobareu les explicacions al nostre bloc d'interins.

Si teniu dubtes sense resoldre ens els podeu fer arribar al nostre correu: uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.

divendres, 1 d’abril de 2016

Borses d'interins: mesa sectorial de 31 de març de 2016El dijous 31/3/16 tengué lloc la segona mesa sobre la convocatòria de borses, en la qual es treballà a partir del segon esborrany.

Entre les decisions anunciades per la conselleria a la mesa podem destacar les següents:
 • Es manté la puntuació màxima de 30 punts per formació i titulacions.
 • Puntuació diferent per docència a universitat pública o privada.
 • No a la llista única.
 • Baremació ampliada interins sense experiència (llista S) per al curs 18/19.
 • No s'accepten canvis a l'annex de titulacions.
 • Es canvia el requisit de no haver desenvolupat una activitat "laboral" per "docent" a la baremació de professors associats.
Ja que el matí no donà més de sí i no es pogueren acabar de revisar tots els punts, entre els quals l'apartat sancionador per faltes lleus, greus i molt greus, que es podria eliminar atès que aquestes faltes ja comporten el seu propi expedient disciplinari, la mesa continuarà aquest dilluns 4/4/16.

A continuació passam a explicar més detingudament els aspectes més rellevants que es revisaren.


BAREM DE MÈRITS
Canvis en el segon esborrany:
 •  La puntuació màxima del camp de la formació queda a 30 punts.
Des d'UOB tornàrem a defensar l'acord pres a l'assemblea d'interins del 21/3/16 i demanàrem que l'augment sigui més gradual (la primera apujada com a molt a 27 punts) i no comenci a aplicar-se fins al curs 2017-18.

Reclamàrem també que la Conselleria ofereixi un formació de qualitat, deslligada dels sindicats i a la que també ha de poder accedir el professorat interí no actiu.

La Conselleria respongué que mantindrà el límit a 30 punts per al curs 2016-17 ja que aquest augment afavoreix el 60% dels interins.

 • Experiència docent a universitats.
Encara que no aparegui al segon esborrany, la Conselleria s'avingué a:

-Diferenciar la puntuació per experiència docent entre universitats públiques i universitats privades.

-Les categories contractuals universitàries que s'indiquin seran les mateixes que apareixen a la Llei Orgànica d'Universitats (LOU)

-Pel que fa a quins casos es valorarà aquesta experiència en el cas dels professors associats, un cop detectada la contradicció del redactat d'aquest esborrany amb la LOU quant a desenvolupar simultàniament una altra activitat professional, quedaria amb el següent redactat:
     "En el cas dels professors associats només es valorarà aquesta experiència sempre que acrediti que durant el mateix període no hagi desenvolupat una altra activitat docent"

 • Titulacions universitàries de primer cicle.
 El segon esborrany de la convocatòria de borses afegeix els següents paràgrafs:
     "Els primers cicles que hagin estat vehiculars per aconseguir una llicenciatura o viceversa, no es tenen en compte"
     "No es consideren titulacions universitàries de primer cicle, a efectes de mèrits, els tres primers cursos complets d'estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer si no suposen l'obtenció d'un títol universitari de primer cicle, ni tan sols amb un certificat d'equivalència al títol de diplomat universitari..."

Segons l'Administració, aquestes equivalències només són vàlides en unes oposicions a efectes d'accés, no de mèrits, tal com disposa la Llei 3084/1984

 • Puntuació per títols de l'EOI
Aquesta puntuació no varia respecte al primer esborrany i manté l'augment en comparació a la convocatòria del 2015, a més de la novetat que, a partir d'ara, la puntuació de cada títol no serà acumulativa sinó que "només es considera la [titulació] de nivell superior del mateix idioma que presenta l'aspirant"
A la nostra pregunta de per què aquest canvi si realment pot suposar una pèrdua de punts des del moment en què la suma de cada nivell permetia arribar a 7 punts però ara com a molt se'n podran aconseguir 5, l'Administració respongué que es deu al fet que pel temps d'estudi necessari, s'entén que un C2 equival a una titulació universitària de grau, per la qual cosa reben la mateixa puntuació.

 • Puntuació per català.
Sobre la diferència de puntuació entre un C2 de català emès per l'EOI (5 punts) i un C2 de català emès per la Junta Avaluadora, la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Cultura i Joventut, l'EBAP o l'IEB (2,5 punts), la Conselleria es remeté a l'Ordre de 21 de febrer de 2013 (Boib 12/3/13), segons la qual el B2 d'EOI es correspon al C2 de les altres entitats.
A la  pregunta de per què no es barema també el nivell E de català (llenguatge administratiu), la resposta fou que només es valora per al funcionariat de l'Administració de la CAIB.

 • Interins S
Pel que fa a l'acord pres per l'assemblea d'interins del 21/3/16 sobre trobar una solució per a aquest col·lectiu, la Directora General afirmà que seran baremats a partir del curs 2018-19. Per conèixer més detalls de la notícia, encara haurem d'esperar.


HABILITACIÓ DE TITULACIONS LINGÜÍSTIQUES

A la pregunta d'UOB de com, on i quan s'ha de dur a terme l'habilitació d'aquestes titulacions, la Conselleria respongué que les persones interessades a habilitar-se ho han de fer abans de dia 29/4/16 usant el model de sol·licitud el qual, un cop emplenat, s'ha d'entrar al Registre de la Conselleria dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
En tot cas, rebrem més informació la setmana que ve, probablement el dimecres 6/4/16


EXCEPCIONS ALS REQUISITS DE TITULACIÓ
 • Pel que fa a l'excepció que permet accedir a especialitats del cos de professors tècnics d'FP sense tenir la titulació indicada a l'Annex IV però complint un seguit de requisits, el primer esborrany de la convocatòria de borses introduïa un període transitori de 4 anys per acreditar una de les titulacions de l'Annex IV, després del qual aquesta excepcionalitat desapareixerà. Al segon esborrany, aquest període transitori s'amplia a 6 anys.
 • Quant a l'excepció que permetia accedir a qualsevol especialitat manco a les lingüístiques si es complien un seguit de requisits i que fou eliminada tant del primer com del segon esborrany, després de les reiterades peticions sindicals que aquesta excepció no sigui eliminada, la Conselleria explicà que reincorporarà l'excepció amb un nou redactat que inclogui la motivació justificativa a fi que si algun dels interins que usen l'excepció per treballar, en les pròximes adjudicacions, després d'esgotar absolutament totes les altres opcions a què pot accedir per titulació, quedi sense feina, la Conselleria s'assegurarà que aquesta persona en concret tengui feina usant aquesta excepcionalitat i respectant-se-li la seva disponibilitat per illes. En qualsevol cas, aquest punt s'ha d'acabar de tractar a la mesa de dilluns 4/4/16


REQUISITS DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA PER A FP

Els aspirants que volen ocupar places del cos d'FP però no poden accedir per manca de titulació al Màster de Formació Pedagògica i Didàctica ni tenen aquesta formació convalidada per l'experiència, estan cursant en aquests moments el Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica que no haurà acabat quan s'obri el termini per apuntar-se a borses.

Aquests interins podran apuntar-se a borses i se'ls permetrà entregar la documentació del curs fins dia 8/7/16, data en què la UIB creu que tots tendran l'acreditació, cosa que els permetrà participar a l'adjudicació de l'estiu de destinacions provisionals.

Si la UIB s'endarrereix, podran entregar l'acreditació entre l'1/9/16 i el dia abans en què es publiqui la convocatòria a borses per al curs 2017-18. Si fos així, perdrien l'oportunitat de participar a l'adjudicació de l'estiu però podrien fer-ho a la primera de setembre.


CONSEQÜÈNCIES DE L'EXCLUSIÓ

Tant el primer com el segon esborrany de convocatòria a borses diferencien entre el fet que la causa d'exclusió sigui per falta disciplinària o sigui per qualsevol de les altres causes a l'hora d'establir quant de temps s'ha d'estat exclòs de les borses.

El cas general és que l'exclusió es produeix sempre durant tot el curs següent i, en el curs en què es dóna l'exclusió, a partir del moment en què l'interí és cessat perquè acaba la substitució o el contracte per vacant.

En canvi, el que preveuen el primer i segon esborrany de borses és que quan l'exclusió véngui determinada per una falta disciplinària, la seva durada sigui per als dos cursos següents en cas de falta greu o per als quatre cursos següents en cas de falta molt greu.

La petició general dels sindicats fou que no s'estableixi aquesta diferenciació de la durada d'exclusió en funció de la causa i que no s'agreugi la penalització per una falta disciplinària que ja ha estat sancionada pel procediment disciplinari en sí.

Aquesta petició quedà pendent de resoldre i es tractarà a la següent mesa.


TITULACIONS (Annex IV)

A la mesa 22/3/16, la Conselleria ens digué que ens donarien hora per respondre'ns les preguntes de caire general sobre l'Annex IV (com les equivalències entre titulacions antigues, graus actuals i nivells europeus) i que presentem per escrit les preguntes sobre casos concrets o particulars. Tot i així, insistírem una vegada més reiterant algunes de les preguntes i tornant a demanar la creació d'una comissió per tal de revisar i actualitzar l'Annex IV en profunditat.

La resposta per part de l'Administració fou la mateixa que a la mesa anterior i que prenen nota de la possibilitat de crear la comissió de revisió.


CERTIFICAT PENAL

Respecte a la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals que, per normativa estatal, s'estableix com a requisit, el segon esborrany de la convocatòria per formar part de les borses diu:
"Els aspirants poden, en la sol·licitud de participació, autoritzar la Conselleria perquè sol·liciti aquesta certificació. Cas que l'aspirant no ho autoritzi, haurà de presentar la certificació negativa esmentada en la forma i els terminis que indiqui la Resolució que convoqui, per al curs 2016-17, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, i que aprovi les instruccions que l'han de regir, així com també les instruccions que han de regir, per al curs 2016-17, el procés d'adjudicació de substitucions"


TUTORITZACIÓ

Sobre com serà el procediment de tutorització en general i a partir del curs 2016-17, no hi ha novetats. De moment, continuam a l'espera de la Resolució que la reguli i que encara ha de passar per mesa i després s'ha de publicar al Boib.

El que sí s'especifica sobre el tema a l'esborrany de borses és quins interins es consideraran tutoritzats a efectes de ser puntuats per ordenar-los a borses, i seran:

     a) aquells qui hagin estat declarats aptes en el procés de tutorització
     b) aquells qui hagin format part de la llista d'admesos a la borsa en el curs 2013-14 i hagin acreditat, entre l'1/9/08 i el 30/5/14 almenys 30 dies de servei
     c) aquells qui hagin acreditat almenys 30 dies de servei durant el curs 2014-15 o durant el curs 2015-16 si no han estat sancionats mitjançant procediment disciplinari per falta greu o molt greu.

A aquells que es trobin treballant o comencin a fer-ho dins el termini en què es trobi oberta la convocatòria a borses (si no hi ha canvis, entre l'11 i el 29/4/16) i que no hagin pogut completar els 30 dies de tutorització abans que es tanqui aquesta convocatòria (29/4/16) però es prevegi que la completaran abans de final de curs, o d'una altra data encara no determinada, la Conselleria sí que els considerarà tutoritzats.


ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

Una vegada més insistírem en què, ja que no aconseguírem una llista única en lloc de les borses per cossos, com a mínim es respecti l'ordre de preferència en què l'interí selecciona les places a què pot optar a l'adjudicació de destinacions provisionals de l'estiu.

La resposta de la Conselleria fou la mateixa que a la mesa anterior: no disposen dels mitjans suficients.

Sí que ens cridà l'atenció el comentari d'un representant de l'Administració segons el qual seria factible deixar d'organitzar les borses per cossos i fer una llista única si tots els sindicats ho demanassin, tot i que s'hauria d'estudiar aquesta possibilitat més a fons per establir prèviament i amb claredat els efectes que produiria.


Continuarem informant.